Language of document :

2020 m. kovo 5 d. Sąd Rejonowy w Gliwicach (Lenkija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje D. Spółka Akcyjna / W. Zrt

(Byla C-127/20)

Proceso kalba: lenkų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: D. Spółka Akcyjna

Atsakovė: W. Zrt

Prejudicinis klausimas

Ar 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/911 , 5 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad oro vežėjas, kurio orlaivis susidūrė su paukščiu, imdamasis pagrįstų priemonių, kurias taikyti jis yra įpareigotas, privalo planuodamas skrydžius pagal orlaivių rotacijos sistemą numatyti laiko rezervą, kurio pakaktų reikalaujamai saugumo patikrai atlikti?

O jeigu į šį klausimą būtų atsakyta neigiamai:

Ar 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 295/91, 5 straipsnio 3 dalis turi būti aiškinama taip, kad oro vežėjas, kurio orlaivis susidūrė su paukščiu, atsižvelgiant į pagrįstas priemones, kurių jis yra įpareigotas imtis, privalo sudaryti orlaivio įgulos darbo arba komplektavimo planą taip, kad ji būtų pasiruošusi vykdyti skrydį nedelsiant po reikalaujamos saugumo patikros atlikimo, neatsižvelgiant į skrydžio laiko ir darbo laiko apribojimus bei reikalavimus, susijusius su poilsiu, numatytus 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 965/2012, kuriuo nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros2 , III priede?

____________

1 OL L 46, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10.

2 OL L 296, 2012, p. 1.