Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 5. martā iesniedza Sąd Rejonowy w Gliwicach (Polija) – D. Spółka Akcyjna/W. Zrt

(Lieta C-127/20)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Pamatlietas puses

Prasītāja: D. Spółka Akcyjna

Atbildētāja: W. Zrt

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 1 , 5. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka gaisa pārvadātājam, kura lidaparāts ir saduries ar putnu, – šī pārvadātāja veicamo iespējamo pasākumu starpā – jau lidojumu grafika plānošanas posmā rotācijas sistēmā ir jāparedz pietiekama laika rezerve nepieciešamo drošības pārbaužu veikšanai?

un, ja atbilde ir noraidoša:

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, 5. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka gaisa pārvadātājam, kura lidaparāts ir saduries ar putnu, – šī pārvadātāja veicamo iespējamo pasākumu starpā – ir jānosaka apkalpes darba slodzes saraksts vai apkalpes sastāvs tādējādi, lai apkalpe būtu gatava veikt lidojuma darbus nekavējoties pēc nepieciešamās drošības pārbaudes veikšanas, neatkarīgi no Komisijas Regulas (ES) Nr. 965/2012 (2012.gada 5. oktobris), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju 2 , III pielikumā paredzētajiem lidojuma un darba laika ierobežojumiem un prasībām par atpūtu?

____________

1 OV 2004, L 46, 1. lpp.

2 OV 2012, L 296, 1. lpp.