Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Gliwicach (Poľsko) 5. marca 2020 – D. Spółka Akcyjna/W. Zrt

(vec C-127/20)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: D. Spółka Akcyjna

Žalovaná: W. Zrt

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/911 , vykladať tak, že letecký dopravca, ktorého lietadlo sa zrazilo s vtákom, je povinný v rámci primeraných opatrení, ktoré musí prijať, zohľadniť pri plánovaní letov v systéme rotácie časovú rezervu, ktorá je dostatočná na vykonanie požadovanej kontroly bezpečnosti?

a v prípade zápornej odpovede:

Má sa článok 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, vykladať tak, že letecký dopravca, ktorého lietadlo sa zrazilo s vtákom, je povinný v rámci primeraných opatrení, ktoré musí prijať, stanoviť plán služby alebo obsadenie posádky lietadla tak, aby členovia tejto posádky boli k dispozícii na vykonávanie letovej služby okamžite po vykonaniu požadovanej kontroly bezpečnosti, nezávisle od obmedzení času letu a služieb a od požiadaviek na odpočinok stanovených v prílohe III nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky2 ?

____________

1 Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10.

2 Ú. v. EÚ L 296, 2012, s. 1.