Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Португалия), постъпило на 12 март 2020 г. — MV/SATA Internacional - Serviços de Transportes Aéreos SA

(Дело C-137/20)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Страни в главното производство

Жалбоподател: MV

Ответник: SATA Internacional - Serviços de Transportes Aéreos SA

Преюдициален въпрос

Трябва ли събитие като настъпилото на 6 юни 2016 г., когато е отменен полет поради метеорологичните условия на летището на пристигане, а именно поради това, че към момента на излитане не са гарантирани минималните изисквания за хоризонтална видимост, както и вертикална видимост на пистата и по този начин не са налице необходимите условия за безопасност на посоченото летище и по отношение на въпросното въздухоплавателно средство, що се отнася до маневрата за приземяване и са налице прогнози за влошаване на атмосферните условия в следващите часове, да се квалифицира като „извънредно обстоятелство“ по смисъла на член 5, параграф 3 от Регламент № 261/20041 , който освобождава въздушния превозвач от задължението за изплащане на обезщетение?

____________

1 Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (ОВ, L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218)