Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugal) op 12 maart 2020 – MV / SATA Internacional - Serviços de Transportes Aéreos SA

(Zaak C-137/20)

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: MV

Verwerende partij: SATA Internacional - Serviços de Transportes Aéreos SA

Prejudiciële vraag

Moet een voorval zoals het voorval van 6 juni 2016, waarbij een vlucht werd geannuleerd als gevolg van de weersomstandigheden op de luchthaven van bestemming en meer bepaald als gevolg van het feit dat op het tijdstip van vertrek van de vlucht niet was voldaan aan de eisen van minimale horizontale zichtbaarheid en verticale zichtbaarheid op de landingsbaan, zodat op de betrokken luchthaven en voor het betrokken vliegtuig de geldende veiligheidsvereisten niet waren vervuld met het oog op het landingsmanoeuvre, en waarbij bovendien een verslechtering van de weeromstandigheden voor de daaropvolgende uren was voorspeld, worden aangemerkt als een „buitengewone omstandigheid” in de zin van artikel 5, lid 3, van verordening nr. 261/20041 die de luchtvaartmaatschappij ontslaat van haar verlichting tot betaling van een vergoeding?

____________

1 Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91 (PB 2004, L 46, blz. 1)