Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Procura della Repubblica di Trento (Italien) den 24. januar 2020 – straffesag mod XK

(Sag C-66/20)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Procura della Repubblica di Trento

Tiltalt i straffesagen

XK

Den anden part

Finanzamt Münster

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 2, stk. 1, litra c), nr. ii), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/41/EU 1 af 3. april 2014 om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager – for så vidt angår den del, hvori det fastsættes, at som udstedelsesmyndighed kan også anses »enhver anden kompetent myndighed som defineret af udstedelsesstaten, der i den pågældende sag handler i sin egenskab af efterforskningsmyndighed i straffesager med kompetence til at indsamle bevismateriale i henhold til national ret«, idet efterforskningskendelsen dog i dette tilfælde »før den overføres til fuldbyrdelsesmyndigheden, efter en undersøgelse af dens overensstemmelse med betingelserne i henhold til dette direktiv for udstedelse af en europæisk efterforskningskendelse, navnlig betingelserne i artikel 6, stk. 1, [skal] godkendes af en dommer, domstol, undersøgelsesdommer eller offentlig anklager i udstedelsesstaten« – fortolkes således, at en medlemsstat kan bestemme, at en administrativ myndighed undtages fra kravet om at få den europæiske efterforskningskendelse godkendt af en judiciel myndighed, idet den førstnævnte myndighed kvalificeres som »judiciel myndighed som omhandlet i direktivets artikel 2«?

____________

1     EUT 2014, L 130, s. 1.