Language of document :

2020 m. sausio 24 d. Procura della Repubblica di Trento (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš XK

(Byla C-66/20)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Procura della Repubblica di Trento

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

XK

Kita šalis: Finanzamt Münster

Prejudicinis klausimas

    Ar 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose1 2 straipsnio pirmos pastraipos c punkto ii papunkčio dalis, kurioje numatyta, kad „bet kuri kita kompetentinga institucija, kaip apibrėžė išduodančioji valstybė, konkrečioje byloje veikianti kaip baudžiamajame procese tyrimą atliekanti institucija, pagal nacionalinę teisę kompetentinga nurodyti rinkti įrodymus“ taip pat gali būti laikoma išduodančiąja institucija, bet tokiu atveju, „prieš perduodant [Europos tyrimo orderį] vykdančiajai institucijai, patikrinus, ar jis atitinka šioje direktyvoje nustatytas [Europos tyrimo orderio] išdavimo sąlygas, visų pirma 6 straipsnio 1 dalyje išdėstytas sąlygas, išduodančiosios valstybės teisėjas, teismas, ikiteisminio tyrimo teisėjas ar prokuroras patvirtina [Europos tyrimo orderį]“, reikia aiškinti taip: pagal ją valstybė narė gali atleisti administracinę instituciją nuo pareigos pateikti Europos tyrimo orderį [teisminei institucijai] patvirtinti, kai pripažįsta tą administracinę instituciją „teismine institucija, kaip tai suprantama pagal direktyvos 2 straipsnį“?

____________

1     OL L 130, 2014, p. 1