Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Procura della Repubblica di Trento (Italia) la 24 ianuarie 2020 – Procedură penală împotriva lui XK

(Cauza C-66/20)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Procura della Repubblica di Trento

Partea din procedura principală

XK

Cealaltă parte

Finanzamt Münster

Întrebarea preliminară

Articolul 2 primul paragraf litera (c) punctul (ii) din Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie penală1 , în măsura în care prevede că poate fi de asemenea considerată autoritate emitentă „orice altă autoritate competentă, astfel cum este definită de către statul emitent, care acționează, în cazul respectiv, în calitate de autoritate de anchetă în cadrul procedurilor penale, care are competența să dispună strângerea de probe în conformitate cu dreptul intern”, prevăzând însă că, în acest caz, „înainte de a fi transmis autorității executante, ordinul european de anchetă este validat, după examinarea conformității sale cu condițiile pentru emiterea unui ordin european de anchetă în temeiul prezentei directive, în special condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1), de către un judecător, o instanță judecătorească, un judecător de instrucție sau un procuror din statul emitent”, trebuie interpretat în sensul că permite unui stat membru să scutească o autoritate administrativă de obligația de a obține validarea ordinului european de anchetă, calificând-o drept „autoritate judiciară în sensul articolului 2 din directivă”?

____________

1     JO 2014, L 130, p. 1.