Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Procura della Repubblica di Trento (Taliansko) 24. januára 2020 – trestné konanie proti XK

(vec C-66/20)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Procura della Repubblica di Trento

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

XK

Ďalší účastník konania

Finanzamt Münster

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 2 ods. 1 písm. c) bod ii) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach1 v časti, v ktorej stanovuje, že za vydávajúci orgán možno považovať aj „akýkoľvek iný príslušný orgán určený vydávajúcim štátom, ktorý v príslušnej veci plní funkciu vyšetrovacieho orgánu v trestnom konaní a má v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom právomoc nariadiť zabezpečenie dôkazov“, pričom ale určuje, že v takom prípade „predtým, ako sa [európsky vyšetrovací príkaz] zašle vykonávajúcemu orgánu, a po preskúmaní, či spĺňa podmienky na vydanie [európskeho vyšetrovacieho príkazu] podľa tejto smernice, a to najmä podmienky stanovené v článku 6 ods. 1, overí ho sudca, súd, vyšetrujúci sudca alebo prokurátor vo vydávajúcom štáte“, vykladať v tom zmysle, že umožňuje členskému štátu oslobodiť správny orgán od povinnosti dať overiť európsky vyšetrovací príkaz tým, že ho považuje za „justičný orgán v zmysle článku 2 smernice“?

____________

1 Ú. v. EÚ L 130, 2014, s. 1.