Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Procura della Repubblica di Trento (Italien) den 24 januari 2020 – brottmål mot XK

(Mål C-66/20)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Procura della Repubblica di Trento

Parter i brottmålet vid den nationella domstolen

XK

Annan deltagare i rättegången

Finanzamt Münster

Tolkningsfråga

Ska artikel 2 c ii i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/41/EU av den 3 april 2014 om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området,1 i den del det däri föreskrivs att även ”en annan behörig myndighet, enligt den utfärdande statens definition, som i det enskilda fallet handlar i egenskap av utredande myndighet i straffrättsliga förfaranden, med behörighet att besluta om bevisinhämtning i enlighet med nationell rätt” kan anses vara utfärdande myndighet, varvid det dock föreskrivs att i ett sådant fall ”ska utredningsordern, efter granskning av dess överensstämmelse med villkoren för utfärdande av en europeisk utredningsorder enligt detta direktiv, i synnerhet villkoren i artikel 6.1, och innan den översänds till den verkställande myndigheten, godkännas av en domare, domstol, undersökningsdomare eller allmän åklagare i den utfärdande staten”, tolkas så, att denna bestämmelse tillåter att en medlemsstat undantar en förvaltningsmyndighet från skyldigheten att se till att den europeiska utredningsordern godkänns, genom att kvalificera denna förvaltningsmyndighet som ”rättslig myndighet i den mening som avses i artikel 2 i direktivet”?

____________

1 EUT L 130, 2014, s. 1.