Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 3. marca 2020 – JY

(vec C-118/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: JY

Dotknutý správny orgán: Wiener Landesregierung

Prejudiciálne otázky

1.    Patrí situácia fyzickej osoby, ktorá sa, rovnako ako navrhovateľka v konaní vo veci samej, vzdala svojho občianstva jediného členského štátu Európskej únie a tým aj svojho občianstva Únie, aby v súlade s prísľubom udelenia štátneho občianstva iného členského štátu získala štátne občianstvo tohto členského štátu, a ktorej možnosť znovu nadobudnúť občianstvo Únie bola následne odvolaním tohto prísľubu odstránená, svojou povahou a dôsledkami pod právo Únie, takže pri odvolaní prísľubu o udelení štátneho občianstva sa má dodržiavať právo Únie?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku:

2.    Musia príslušné vnútroštátne správne orgány a prípadne aj vnútroštátne súdy v rámci rozhodnutia o odvolaní prísľubu udelenia štátneho občianstva členského štátu konštatovať, či je odvolanie prísľubu, ktoré znemožňuje znovunadobudnutie občianstva Únie, s ohľadom na jeho dôsledky na situáciu dotknutej osoby zlučiteľné so zásadou proporcionality z hľadiska práva Únie?

____________