Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 30. ledna 2020 Evropskou komisí proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 20. listopadu 2019 ve věci T-502/16, Stefano Missir Mamachi di Lusignano a další v. Komise

(Věc C-54/20 P)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Evropská komise (zástupci: B. Schima, T.S. Bohr, G. Gattinara, zmocněnci)

Další účastníci řízení: Stefano Missir Mamachi di Lusignano, jako dědic Livia Missir Mamachi di Lusignana, Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin, jako dědička Livia Missir Mamachi di Lusignana, Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, jako dědička Livia Missir Mamachi di Lusignana, Carlo Amedeo Missir Mamachi di Lusignano, Giustina Missir Mamachi di Lusignano, Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, Filiberto Missir Mamachi di Lusignano

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil napadený rozsudek v rozsahu, v němž Tribunál uložil Komisi náhradu nemajetkové újmy způsobené Marii Letizii Missir a Stefanu Missirovi úmrtím Alessandra Missira;

věc sám projednal a zamítl žalobu v prvním stupni jako nepřípustnou;

uložil Stefanu Missirovi a Marii Letizii Missir náhradu nákladů tohoto řízení a řízení v prvním stupni.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku předkládá Komise dva důvody.

První důvod kasačního opravného prostředku se dělí na dvě části. První část vychází z nesprávného právního posouzení při výkladu pojmu osoby, na kterou se „vztahuje“ služební řád; tato první část směřuje proti bodům 48 až 64 napadeného rozsudku. V rámci druhé části navrhovatelka podpůrně uplatňuje nesprávné právní posouzení v závěru, podle kterého bratr a sestra zesnulého úředníka mají nárok na náhradu nemajetkové újmy na základě služebního řádu; tato část směřuje proti bodům 134 a 135 napadeného rozsudku.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z porušení povinnosti uvést odůvodnění v rozsahu, v němž Komisi byla uložena povinnost nahradit nemajetkovou újmu způsobenou bratru a sestře zesnulého úředníka úmrtím posledně uvedeného; tento druhý důvod kasačního opravného prostředku směřuje proti bodům 154 až 168 a 171 až 172 a 181 napadeného rozsudku.

____________