Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 20 listopada 2019 r. w sprawie T-502/16, Stefano Missir Mamachi di Lusignano i in. / Komisja, wniesione w dniu 30 stycznia 2020 r. przez Komisję Europejską

(Sprawa C-54/20 P)

Język postępowania: włoski

Strony

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Schima, T.S. Bohr, G. Gattinara, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Stefano Missir Mamachi di Lusignano, in qualità di erede di Livio Missir Mamachi di Lusignano, Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin, in qualità di erede di Livio Missir Mamachi di Lusignano, Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, in qualità di erede di Livio Missir Mamachi di Lusignano, Carlo Amedeo Missir Mamachi di Lusignano, Giustina Missir Mamachi di Lusignano, Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, Filiberto Missir Mamachi di Lusignano

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim Sąd nakazał Komisji naprawienie krzywdy doznanej przez Marię Letizię Missir i Stefana Missira w związku ze śmiercią Alessandra Missira;

przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania i odrzucenie skargi w pierwszej instancji jako niedopuszczalnej;

obciążenie Stefana Missira i Marii Letizii Missir kosztami niniejszego postępowania oraz postępowania w pierwszej instancji.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swojego odwołania Komisja podnosi dwa zarzuty.

Pierwszy zarzut dzieli się na dwie części. W pierwszej części Komisja zarzuca Sądowi naruszenie prawa przy wykładni pojęcia osoby, „wobec której stosuje się” regulamin pracowniczy. Ta pierwsza część dotyczy pkt 48–64 zaskarżonego wyroku. W drugiej części, tytułem ewentualnym, Komisja zarzuca Sądowi naruszenia prawa przy uznaniu na rzecz brata i siostry zmarłego urzędnika prawa do zadośćuczynienia za krzywdę na podstawie regulaminu pracowniczego. Ta część dotyczy pkt 134 i 135 zaskarżonego wyroku.

W drugim zarzucie Komisja podnosi naruszenie obowiązku uzasadnienia w zakresie dotyczącym zobowiązania Komisji do naprawienia krzywdy doznanej przez brata i siostrę zmarłego urzędnika i wynikającej ze śmierci tego ostatniego. Ten drugi zarzut dotyczy pkt 154–168, 171, 172 i 181 zaskarżonego wyroku.

____________