Language of document :

Odvolanie podané 30. januára 2020: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 20. novembra 2019 vo veci T-502/16, Stefano Missir Mamachi di Lusignano a i./Komisia

(vec C-54/20 P)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: B. Schima, T.S. Bohr, G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Stefano Missir Mamachi di Lusignano, v postavení dediča Livia Missir Mamachi di Lusignano, Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin, v postavení dediča Livia Missir Mamachi di Lusignano, Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano, v postavení dediča Livia Missir Mamachi di Lusignano, Carlo Amedeo Missir Mamachi di Lusignano, Giustina Missir Mamachi di Lusignano, Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, Filiberto Missir Mamachi di Lusignano

Návrhy odvolateľky

zrušil napadnutý rozsudok v rozsahu, v akom Všeobecný súd uložil Komisii povinnosť nahradiť nemajetkovú ujmu spôsobenú Marii Letizii Missir a Stefanovi Missirovi úmrtím Alessandra Missira,

vec sám prejednal a zamietol žalobu v prvom stupni ako neprípustnú,

uložil Stefanovi Missirovi a Marii Letizii Missir povinnosť nahradiť trovy tohto konania a prvostupňového konania,

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania Komisia uvádza dva dôvody.

Prvý odvolací dôvod sa delí na dve časti. Prvá časť je založená na nesprávnom právnom posúdení pri výklade pojmu osoby, na ktorú sa „vzťahuje“ služobný poriadok; táto prvá časť smeruje proti bodom 48 až 64 napadnutého rozsudku. V rámci druhej časti odvolateľka subsidiárne uplatňuje nesprávne právne posúdenie v závere, podľa ktorého brat a sestra zosnulého úradníka majú nárok na náhradu nemajetkovej ujmy na základe služobného poriadku; táto časť smeruje proti bodom 134 a 135 napadnutého rozsudku.

Druhý odvolací dôvod je založený na porušení povinnosti uviesť odôvodnenie v rozsahu, v akom bola Komisii uložená povinnosť nahradiť nemajetkovú ujmu spôsobenú bratovi a sestre zosnulého úradníka úmrtím posledného uvedeného; tento druhý odvolací dôvod smeruje proti bodom 154 až 168 a 171, 172 a 181 napadnutého rozsudku.

____________