Language of document :

Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 27 март 2020 г. — Bundeswettbewerbsbehörde/Nordzucker AG и др.

(Дело C-151/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Bundeswettbewerbsbehörde

Ответници: Nordzucker AG, Südzucker AG, Agrana Zucker GmbH

Преюдициални въпроси

Следва ли третият критерий, установен в практиката на Съда в областта на конкуренцията като условие за приложимост на принципа „ne bis in idem“ — а именно че трябва да е засегнат един и същ защитен правен интерес — да се прилага и когато за едни и същи деяния и по отношение на едни и същи лица органите за защита на конкуренцията на две държави членки са длъжни да прилагат наред с националните разпоредби и същите норми на европейското право (в случая: член 101 ДФЕС)?

При утвърдителен отговор на този въпрос:

В такъв случай на паралелно прилагане на европейското и националното законодателство в областта на конкуренцията налице ли е един и същ защитен правен интерес?

Освен това от значение ли е за целите на прилагането на принципа „ne bis in idem“ дали в по-ранното решение за налагане на имуществена санкция, прието от орган за защита на конкуренцията на държава членка, са взети предвид от фактическа страна последиците от нарушението на лоялната конкуренция на територията на другата държава членка, чийто орган за защита на конкуренцията се е произнесъл едва впоследствие в рамките на провежданото от него производство съгласно правото в областта на конкуренцията?

Представлява ли и производство, в хода на което поради обстоятелството, че участник в него е включен в националната програма за освобождаване от санкции или за намаляване на техния размер, може да се установи само извършеното от него нарушение на правото в областта на конкуренцията, производство, в рамките на което се прилага принципът „ne bis in idem“, или такава обикновена констатация на нарушението може да се направи независимо от резултата от предишно производство за налагане на имуществена санкция (в друга държава членка)?

____________