Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal de commerce de Bordeaux (Франция), постъпило на 18 ноември 2019 г. — Boé Aquitaine SELARL/Mercialys SA

(Дело C-838/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal de commerce de Bordeaux

Страни в главното производство

Ищец: Boé Aquitaine SELARL

Ответник: Mercialys SA

С определение от 19 март 2020 г. Съдът (девети състав) обяви преюдициалното запитване за явно недопустимо.

____________