Language of document :

Преюдициално запитване от Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Нидерландия), постъпило на 4 март 2020 г. — VG/Minister van Buitenlandse Zaken

(Дело C-121/20)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam

Страни в главното производство

Жалбоподател: VG

Ответник: Minister van Buitenlandse Zaken

Преюдициален въпрос

Променя ли се нещо в отговора на преюдициалните въпроси, даден от Съда по дела C-225/19 и C-226/19, когато не е очевидно или не е известно, коя държава при предварителната консултация по член 22 от Визовия кодекс1 може да възрази срещу издаването на виза на кандидата?

____________

1     Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година за създаване на Визов кодекс на Общността (Визов кодекс) (ОВ L 243, 2009 г., стр. 1).