Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Nederlandene) den 4. marts 2020 – VG mod Minister van Buitenlandse Zaken

(Sag C-121/20)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (retten i første instans i Den Haag, tingstedet Amsterdam, Nederlandene)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: VG

Sagsøgt: Minister van Buitenlandse Zaken (udenrigsministeren)

Præjudicielt spørgsmål

Ændrer det noget ved besvarelsen af de præjudicielle spørgsmål i de sager, som er blevet registreret ved Domstolen under nummer C-225/19 og C-226/19, såfremt navnet på det land, der under den forudgående høring som omhandlet i artikel 22 i visumkodeksen 1 har gjort indsigelse mod udstedelsen af et visum til ansøgeren, ikke er blevet oplyst eller ikke kendes?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13.7.2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) (EUT 2009, L 243, s. 1).