Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Puola) on esittänyt 24.3.2020 – A v. O

(asia C-143/20)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Pääasian asianosaiset

Kantaja: A

Vastaaja: O

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) 25.11.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY1 (uudelleenlaadittu toisinto) 185 artiklan 3 kohdan i alakohtaa ja henkivakuutuksesta 5.11.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/83/EY2 − − (jäljempänä direktiivi 2002/83/EY), 36 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä liitteessä III olevan A kohdan 12 alakohdan kanssa, tulkittava siten, että kun on kyse sellaiseen sijoitusrahastoon (vakuutusrahastoon) sidotuista henkivakuutussopimuksista, joiden perustana ovat johdannaiset (tai strukturoidut rahoitusvälineet, joihin sisältyy johdannaisia), vakuutuksenantaja tai vakuutuksenottaja (joka tarjoaa tällaisen vakuutuksen, myy vakuutustuotteen, ”myy” vakuutuksen) on velvollinen ilmoittamaan vakuutetulle kuluttajalle tiedot kohde-etuutena toimivan rahoitusvälineen (johdannainen tai strukturoitu rahoitusväline, johon sisältyy johdannainen) luonteesta, tyyppierittelyn ja ominaispiirteet (englanniksi ”indication of the nature”, saksaksi ”Angabe der Art”, ranskaksi ”indications sur la nature”) vai riittääkö, että ilmoitetaan ainoastaan perustana olevien varojen laji, ilmoittamatta tämän välineen ominaispiirteitä?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan, että vakuutuksenantaja tai vakuutuksenottaja (joka tarjoaa tällaisen vakuutuksen, myy vakuutustuotteen, ”myy” sijoitusrahastoon eli vakuutusrahastoon sidotun vakuutuksen) on velvollinen ilmoittamaan kuluttajalle tiedot kohde-etuuden (johdannainen tai strukturoitu rahoitusväline, johon sisältyy johdannainen) luonteesta, tyyppierittelyn ja ominaispiirteet, onko direktiivin 2009/138/EY 185 artiklan 3 kohdan i alakohtaa ja direktiivin 2002/83/EY 36 artiklan 1 kohtaa, luettuna yhdessä liitteessä III olevan A kohdan 12 alakohdan kanssa, tulkittava siten, että vakuutetulle kuluttajalle kohde-etuutena toimivan rahoitusvälineen (johdannaisen tai strukturoidun rahoitusväline, johon sisältyy johdannainen) luonteesta, tyyppierittelystä ja ominaispiirteistä ilmoitettavien tietojen on sisällettävä samat tiedot eli vastaavat kuin rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY3 − − (jäljempänä direktiivi 2004/39/EY) 19 artiklan 3 kohdassa ja rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta 15.5.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU4 24 artiklan 4 kohdassa (jäljempänä direktiivi 2014/65/UE) vaaditaan, toisin sanoen monitahoista tietoa johdannaisista ja ehdotetuista sijoitusstrategioista; tähän tulisi sisältyä asianmukaista neuvontaa ja varoituksia kyseisiin rahoitusvälineisiin tehtäviin sijoituksiin ja erityisiin sijoitusstrategioihin sisältyvistä riskeistä, mukaan lukien erityisesti tiedot vakuutuksenantajan tai laskenta-asiamiehen soveltamasta kohde-etuutena toimivan rahoitusvälineen arvonmääritysmenetelmästä vakuutusturvan kestoaikana, tiedot johdannaiseen ja sen liikkeeseenlaskijaan liittyvistä riskeistä, mukaan lukien tiedot johdannaisen arvon ajallisista muutoksista, erityisistä tekijöistä, jotka ovat ratkaisevia näissä muutoksissa, ja niiden vaikutuksen asteesta arvoon?

Onko direktiivin 2009/138/EY 185 artiklan 4 kohtaa tulkittava siten, että kun on kyse sellaisista sijoitusrahastoon (vakuutusrahastoon) sidotuista säästöhenkivakuutussopimuksista, jossa rahaston perustana on johdannainen (tai strukturoitu rahoitusväline, johon sisältyy johdannainen), vakuutuksenantaja tai vakuutuksenottaja (joka tarjoaa tällaisen vakuutuksen, myy vakuutustuotteen, ”myy” vakuutuksen) on velvollinen ilmoittamaan vakuutettuna olevalle kuluttajalle samat tiedot eli vastaavat kuin direktiivin 2004/39/EY 19 artiklan 3 kohdassa ja direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 4 kohdassa vaaditaan, toisin sanoen monitahoista tietoa johdannaisista ja ehdotetuista sijoitusstrategioista; tähän tulisi sisältyä asianmukaista neuvontaa ja varoituksia kyseisiin rahoitusvälineisiin tehtäviin sijoituksiin ja erityisiin sijoitusstrategioihin sisältyvistä riskeistä, mukaan lukien erityisesti tiedot vakuutuksenantajan tai laskenta-asiamiehen soveltamasta kohde-etuutena toimivan rahoitusvälineen arvonmääritysmenetelmästä, tiedot johdannaiseen ja sen liikkeeseenlaskijaan liittyvistä riskeistä, mukaan lukien tiedot johdannaisen arvon ajallisista muutoksista, erityisistä tekijöistä, jotka ovat ratkaisevia näissä muutoksissa, ja niiden vaikutuksen asteesta arvoon?

Jos toiseen tai kolmanteen (tai näihin molempiin kysymyksiin) vastataan myöntävästi, onko se, että vakuutuksenantaja tai vakuutuksenottaja, joka tarjoaa henkivakuutuksen, johon on sidottu sijoitusrahasto (vakuutusrahasto), ei ilmoita vakuutettuna olevalle kuluttajalle vaadittuja (toisessa ja kolmannessa kysymyksessä mainittuja) tietoja tarjottaessa kuluttajalle vakuutusta, sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 11.5.2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY5 (”sopimattomia kaupallisia menettelyitä koskeva direktiivi”) − − 5 artiklassa tarkoitettu sopimaton kaupallinen menettely, vai onko vaadittujen tietojen ilmoittamatta jättäminen tämän direktiivin 7 artiklassa tarkoitettu harhaanjohtava kaupallinen menettely?

Jos sekä toiseen että kolmanteen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko se, että vakuutuksenantaja tai vakuutuksenottaja (joka tarjoaa tällaisen vakuutuksen, myy vakuutustuotteen, ”myy” sijoitusrahastoon (vakuutusrahastoon) sidotun henkivakuutuksen, ei selkeästi kerro kuluttajalle, että sijoitusrahaston (vakuutusrahaston) varat on sijoitettu johdannaisiin (tai strukturoituihin rahoitusvälineisiin, joihin sisältyy johdannaisia), sopimattomia kaupallisia menettelyitä koskevan direktiivin 5 artiklassa tarkoitettu sopimaton kaupallinen menettely, vai onko vaadittujen tietojen antamatta jättäminen tämän direktiivin 7 artiklassa tarkoitettu harhaanjohtava kaupallinen menettely?

Jos sekä toiseen että kolmanteen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko se, että vakuutuksenantaja tai vakuutuksenottaja, joka tarjoaa sijoitusrahastoon (vakuutusrahastoon) sidotun henkivakuutuksen, ei selvitä kuluttajalle yksityiskohtaisesti sen välineen tarkkoja ominaispiirteitä, johon sijoitusrahaston (vakuutusrahaston) varat on sijoitettu, eli erityisesti ei anna tietoja tällaisen välineen toimintaperiaatteista, jos kyseessä on johdannainen (tai strukturoitu rahoitusväline, johon sisältyy johdannainen), sopimattomia kaupallisia menettelyitä koskevan direktiivin 5 artiklassa tarkoitettu sopimaton kaupallinen menettely, vai onko vaadittujen tietojen antamatta jättäminen tämän direktiivin 7 artiklassa tarkoitettu harhaanjohtava kaupallinen menettely?

____________

1 EUVL 2009, L 335, s. 1.

2 EYVL 2002, L 345, s.1.

3 EUVL 2004, L 145, s. 1.

4 EUVL 2014, L 173, s. 349.

5 EUVL 2005, L 149, s. 22.