Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Poľsko) 24. marca 2020 – A/O

(vec C-143/20)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: A

Žalovaný: O

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa článok 185 ods. 3 písm. i) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia1 a článok 36 ods. 1 v spojení s prílohou III [časťou] A bodom 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení2 vykladať v tom zmysle, že v prípade zmlúv o životnom poistení spojených s investičným fondom (kapitálové životné poistenie), ktorého podkladové aktíva sú deriváty (alebo štruktúrované finančné nástroje, ktorých súčasťou sú deriváty), je poisťovateľ alebo poistník (ktorý ponúka takéto poistenie, distribuuje poistný produkt, „predáva“ poistenie) povinný poistenému spotrebiteľovi poskytnúť informácie o povahe, špecifikácii typu a vlastnostiach (anglicky: indication of the nature, nemecky Angabe der Art, francúzsky indications sur la nature) podkladového aktíva (derivátu alebo štruktúrovaného finančného nástroja, ktorého súčasťou je derivát) alebo stačí, ak poskytne len informácie o druhu príslušných podkladových (základných) aktív bez poskytnutia informácií o vlastnostiach tohto nástroja?

2.    V prípade odpovede na prvú otázku v tom zmysle, že poisťovateľ alebo poistník (ktorý ponúka takéto poistenie, distribuuje poistný produkt, „predáva“ poistenie súvisiace s investičným fondom – kapitálové životné poistenie) je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie o povahe, špecifikácii typu a vlastnostiach podkladového nástroja (derivátu alebo štruktúrovaného finančného nástroja, ktorého súčasťou je derivát), majú sa článok 185 ods. 3 písm. i) smernice 2009/138/ES a článok 36 ods. 1 v spojení s prílohou III [časťou] A bodom 12 smernice 2002/83/ES vykladať v tom zmysle, že informácia poskytnutá poistenému spotrebiteľovi o povahe, špecifikácii typu a vlastnostiach podkladového nástroja (derivátu alebo štruktúrovaného finančného nástroja, ktorého súčasťou je derivát) musí obsahovať rovnaké informácie, aké vyžaduje článok 19 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS3 a článok 24 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ4 (ďalej len „smernica 2014/65/EÚ“), teda úplné informácie o derivátoch a navrhovaných investičných stratégiách, ktoré majú zahŕňať príslušné poučenie a upozornenia v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami do týchto nástrojov alebo týkajúcimi sa špecifických investičných stratégií, vrátane informácií o metodike oceňovania podkladového aktíva používanej poisťovateľom alebo kalkulačným agentom počas trvania poistnej ochrany, informácie týkajúce sa rizika spojeného s derivátom a jeho emitentom, vrátane informácií o zmene hodnoty derivátu v čase, jednotlivých faktoroch ovplyvňujúcich tieto zmeny a miere ich vplyvu na hodnotu?

3.    Má sa článok 185 ods. 4 smernice 2009/138/ES vykladať v tom zmysle, že v prípade zmlúv o životnom poistení pre prípad dožitia s investičným fondom (kapitálové životné poistenie), v ktorých je podkladovým aktívom derivát (alebo štruktúrovaný finančný nástroj, ktorého súčasťou je derivát) je poisťovateľ alebo poistník (ktorý ponúka takéto poistenie, distribuuje poistný produkt, „predáva“ poistenie) povinný poskytnúť poistenému spotrebiteľovi rovnaké informácie, ako vyžaduje článok 19 ods. 3 smernice 2004/39/ES a článok 24 ods. 4 smernica 2014/65/EÚ, teda úplné informácie o derivátoch a navrhovaných investičných stratégiách, ktoré majú zahŕňať príslušné poučenie a upozornenia v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami do týchto nástrojov alebo týkajúcimi sa špecifických investičných stratégií, vrátane informácií o metodike oceňovania podkladového aktíva používanej poisťovateľom alebo kalkulačným agentom počas trvania poistnej ochrany, informácie týkajúce sa rizika spojeného s derivátom a jeho emitentom, vrátane informácií o zmene hodnoty derivátu v čase, jednotlivých faktoroch ovplyvňujúcich tieto zmeny a miere ich vplyvu na hodnotu?

4.    V prípade kladnej odpovede na druhú alebo tretiu otázku (alebo na obe tieto otázky) predstavuje skutočnosť, že poisťovateľ alebo poistník ponúkajúci životné poistenie súvisiace s investičným fondom (kapitálové životné poistenie) neposkytne poistenému spotrebiteľovi vyžadované informácie (uvedené v druhej a tretej otázke) pri ponúknutí poistenia spotrebiteľovi nekalú obchodnú praktiku v zmysle článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/20045 alebo neposkytnutie vyžadovaných informácií predstavuje klamlivú obchodnú praktiku v zmysle článku 7 tejto smernice?

5.    V prípade zápornej odpovede na druhú a tretiu otázku, predstavuje skutočnosť, že poisťovateľ alebo poistník, ktorý ponúka takéto poistenie, distribuuje poistný produkt, „predáva“ životné poistenie spojené s investičným fondom (kapitálové životné poistenie) neposkytol spotrebiteľovi jasné informácie o tom, že prostriedky investičného fondu (kapitálového poistného fondy) sú investované do derivátov (alebo štruktúrovaných finančných nástrojov, ktorých súčasťou sú deriváty) nekalú obchodnú praktiku v zmysle článku 5 smernice o nekalých obchodných praktikách alebo neposkytnutie vyžadovaných informácií predstavuje klamlivú obchodnú praktiku v zmysle článku 7 tejto smernice?

6.    V prípade zápornej odpovede na druhú a tretiu otázku, predstavuje skutočnosť, že poisťovateľ alebo poistník, ktorý ponúka životné poistenie spojené s investičným fondom (kapitálové životné poistenie) neposkytol spotrebiteľovi informácie o podrobných vlastnostiach nástroja, do ktorého sú investované prostriedky investičného fondu (kapitálového poistného fondu) vrátane informácií o pravidlách fungovania takéhoto nástroja, ak ide o derivát (alebo o štruktúrovaných finančných nástroj, ktorého súčasťou je derivát), nekalú obchodnú praktiku v zmysle článku 5 smernice o nekalých obchodných praktikách alebo ide o klamlivú obchodnú praktiku v zmysle článku 7 tejto smernice?

____________

1 Ú. v. EÚ L 335, 2009, s. 1.

2 Ú. v. ES L 345, 2002, s. 1; Mim. vyd. 06/006, s. 3.

3 Ú. v. EÚ L 145, 2004, s. 1; Mim. vyd. 06/007, s. 263.

4 Ú. v. EÚ L 173, 2014, s. 349.

5 Ú. v. EÚ L 149, 2005, s. 22.