Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 26. veebruaril 2020 – StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH versus eprimo GmbH

(kohtuasi C-102/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja: StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH

Kostja: eprimo GmbH

Menetlusse astuja: Interactive Media CCSP GMBH

Eelotsuse küsimused

1.    Kas mõiste „saatmine“ koosseisutunnused direktiivi 2002/58/EÜ1 artikli 2 teise lause punkti h tähenduses on täidetud, kui tegemist ei ole olukorraga, kus teenust osutava ettevõtja kaudu saadab üks elektroonilise side teenuse kasutaja sõnumi teise kasutaja elektroonilisele „aadressile“, vaid tegemist on olukorraga, kus salasõnaga kaitstud meilikontot majutava veebisaidi avamisel kuvavad reklaamvaraga serverid (edaspidi „Adserverid“) sõnumit automaatselt juhuslikkuse põhimõtte alusel valitud kasutaja sissetulevate e-kirjade postkasti asjaomastel väljadel (sissetulevate e-kirjade postkastis kuvatav reklaam)?

2.    Kas sõnumi vastuvõtmine direktiivi 2002/58/EÜ artikli 2 teise lause punkti h tähenduses eeldab, et pärast sõnumi olemasolust teadasaamist käivitab sõnumi saaja tahtepõhise vastuvõtmisega sõnumi programmitehniliselt ette nähtud edastamise, või piisab sellest, et sõnum ilmub meilikonto sissetulevate e-kirjade postkasti siis, kui kasutaja avab salasõnaga kaitstud meilikontot majutava veebisaidi?

3.    Kas elektronpostiga direktiivi 2002/58/EÜ artikli 13 lõike 1 tähenduses on tegemist ka siis, kui sõnumit ei saadeta mitte konkreetsest isikust saajale, kes on kindlaks määratud juba enne sõnumi edastamist, vaid sõnumit kuvatakse juhuslikkuse põhimõtte alusel valitud kasutaja sissetulevate e-kirjade postkastis?

4.    Kas elektronposti kasutamisega otseturustuseks direktiivi 2002/58/EÜ artikli 13 lõike 1 tähenduses on tegemist vaid siis, kui tuvastatakse kasutaja koormamine määral, mis läheb kaugemale häirimisest?

5.    Kas „pakkumiste tegemise“ tingimustele vastava isikliku reklaamiga direktiivi 2005/29/EÜ2 I lisa punkti 26 esimese lause tähenduses on tegemist vaid siis, kui kliendiga võetakse ühendust saatja ja saaja vahel tavapäraselt kasutatava vahendi abil, või piisab sellest, kui isiklik seos – nagu käesolevas asjas kõne all oleva reklaami puhul – luuakse nii, et reklaami kuvatakse isikliku meilikonto sissetulevate e-kirjade postkastis ja seega alal, kus klient ootab konkreetselt talle endale adresseeritud sõnumeid?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) (EÜT 2002, L 201, lk 37; ELT eriväljaanne 13/29, lk 514).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ebaausate kaubandustavade direktiiv) (ELT 2005, L 149, lk 22).