Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odočbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 26. februarja 2020 - StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH/eprimo GmbH

(Zadeva C-102/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in revidentka: StWL Städtische Werke Lauf a.d. Pegnitz GmbH

Tožena stranka in nasprotna stranka v postopku z revizijo: eprimo GmbH

Intervenientka na strani tožene stranke: Interactive Media CCSP GMBH

Vprašanja za predhodno odločanje:

1.    Ali gre za pojem pošiljanja v smislu člena 2, drugi stavek, točka (h), Direktive 2002/58/ES1 , če sporočilo uporabnika elektronske komunikacijske storitve drugemu uporabniku ni poslano preko storitvenega podjetja na elektronski „naslov“ drugega uporabnika, temveč ga oglasni strežnik zaradi odpiranja spletne strani, ki je zaščitena z geslom e-poštnega računa samodejno prikaže na določenem v ta namen predvidenem mestu v elektronskem poštnem predalu po naključju izbranega uporabnika (Inbox-oglaševanje)?

2.    Ali prevzem sporočila v smislu člena 2, drugi stavek, točka (h), Direktive 2002/58/ES predpostavlja, da prejemnik, potem ko ugotovi obstoj sporočila, z voljnim prevzemom sproži programsko tehnično določen prenos podatkov sporočila ali pa zadostuje, če se prikaz sporočila v poštnem predalu e-poštnega računa sproži s tem, da uporabnik odpre spletno stran svojega e-poštnega računa, ki je zaščitena z geslom?

3.    Ali gre za elektronsko pošto v smislu člena 13(1) Direktive 2002/58/ES tudi tedaj, kadar sporočilo ni poslano na že pred prenosom konkretno določenega individualnega prejemnika, temveč je prikazano v poštnem predalu naključno izbranega uporabnika?

4.    Ali gre za uporabo elektronske pošte za namene neposrednega trženja v smislu člena 13(1) Direktive 2002/58/ES le tedaj, kadar se ugotovi obremenitev uporabnika, ki presega nadlegovanje?

5.    Ali gre za individualno oglaševanje, ki izpolnjuje pogoje za „nagovarjanje“ v smislu točke 26, prvi stavek, Priloge I k Direktivi 2005/29/ES2 le takrat, ko se s stranko vzpostavi stik s pomočjo običajnega medija, ki je namenjen individualni komunikaciji med pošiljateljem in prejemnikom, ali zadostuje, če – kot pri zadevnem oglaševanju v sporni zadevi – ko se individualna navezna okoliščina vzpostavi s tem, da je oglas prikazan v poštnem predalu zasebnega e-poštnega računa in je s tem prikazan na mestu, na katerem stranka pričakuje individualno nanj naslovljena sporočila?

____________

1     Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 514).

2     Direktiva 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah) (UL 2005, L 149, str. 22, popravek UL 2009, L 253, str. 18).