Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Bundesgerichtshof (Saksamaa) 4. märtsil 2020 – Ferrari SpA versus Mansory Design & Holding GmbH, WH

(kohtuasi C-123/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Bundesgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja ja kassatsioonkaebuse esitaja: Ferrari SpA

Kostjad ja vastustajad kassatsioonimenetluses: Mansory Design & Holding GmbH, WH

Eelotsuse küsimused

1.    Kas toote tervikkujutise avalikustamine vastavalt määruse (EÜ) nr 6/20021 artikli 11 lõikele 1 ja lõike 2 esimesele lausele toob kaasa toote üksikuid osasid puudutavate ühenduse registreerimata disainilahenduste tekkimise?

2.    Juhul kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt:

Millise õigusliku kriteeriumi alusel tuleb kontrollida eristatavust nõukogu määruse (EÜ) nr 6/2002 artikli 4 lõike 2 punkti b ja artikli 6 lõike 1 tähenduses, kui hinnatakse üldmuljet, mis jääb sellisest koostisosast, nagu näiteks sõiduki kere osast, mis paigutatakse mitmeosalisse tootesse? Kas võib lähtuda eelkõige sellest, et koostisosa välimusest vastava ala asjatundjale jääv üldmulje ei lange täielikult kokku üldmuljega, mis jääb mitmeosalise toote välimusest, vaid koostisosa välimusele on iseloomulik teatud iseseisvus ja terviklikkus, mis võimaldab tuvastada terviktoote kujust sõltumatu esteetilise üldmulje?

____________

1 Nõukogu 12. detsembri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 6/2002 ühenduse disainilahenduse kohta (EÜT L 3,2002, lk 1; ELT eriväljaanne 13/27, lk 142).