Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 4.3.2020 – Ferrari SpA v. Mansory Design & Holding GmbH ja WH

(asia C-123/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Ferrari SpA

Vastapuoli: Mansory Design & Holding GmbH ja WH

Ennakkoratkaisukysymykset

Voiko asetuksen N:o 6/20021 11 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan ensimmäisen virkkeessä tarkoitetun tuotteen kokonaiskuvan tunnetuksi tulemisella syntyä tuotteen osista koostuva rekisteröimätön yhteisömalli?

Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Mitä oikeudellisia perusteita on sovellettava asetuksen (EY) N:o 6/2002 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 6 artiklan 1 kohdan mukaisen yksilöllisen luonteen tutkimisen yhteydessä, kun selvitetään kokonaisvaikutelmaa sellaisen osan tapauksessa, joka – kuten esimerkiksi ajoneuvon korin osa – on sisällytetty moniosaiseen tuotteeseen? Voidaanko erityisesti ottaa huomioon, että osan ulkomuoto ei asiantuntevan käyttäjän havainnoissa sulaudu täydellisesti moniosaisen tuotteen ulkomuotoon vaan on muodoltaan tietyssä määrin itsenäinen ja yhdenmukainen, mikä mahdollistaa sen, että käyttäjä voi saada kokonaismuodosta riippumattoman esteettisen kokonaisvaikutelman?

____________

1 Yhteisömallista 12.12.2001 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 6/2002 (EYVL 2002, L 3, s. 1).