Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 4. martā iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) – Ferrari SpA/Mansory Design & Holding GmbH, WH

(Lieta C-123/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Ferrari SpA

Atbildētāji: Mansory Design & Holding GmbH, WH

Prejudiciālie jautājumi

Vai, nododot atklātībā ražojuma kopējo attēlu, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 6/2002 1 11. panta 1. punktam un 2. punkta pirmajam teikumam var rasties nereģistrēti Kopienas dizainparaugi attiecībā uz atsevišķām ražojuma daļām?

Gadījumā, ja uz pirmo jautājumu tiek atbildēts apstiprinoši:

Kāds juridiskais kritērijs ir jāizmanto individuālās būtības vērtējumā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 6/2002 4. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 6. panta 1. punktu, noskaidrojot vispārējo iespaidu, ko rada sastāvdaļa, kas – kā, piemēram, transportlīdzekļa virsbūves daļa – ir iekļauta kompleksā ražojumā? Vai it īpaši ir jāņem vērā, vai sastāvdaļas izskats informēta lietotajā izpratnē nevis pilnīgi saplūst ar kompleksā ražojuma izskatu, bet gan parāda zināmu formas patstāvību un viengabalainību, kas dod iespēju konstatēt no kopējās formas neatkarīgu estētisku izskatu?

____________

1 Padomes regula (EK) Nr. 6/2002 (2001. gada 12. decembris) par Kopienas dizainparaugiem (OV 2002, L 3, 1. lpp.).