Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 4 mars 2020 – Ferrari SpA mot Mansory Design & Holding GmbH, WH

(Mål C-123/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesgerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: Ferrari SpA

Motpart: Mansory Design & Holding GmbH, WH

Tolkningsfrågor

Kan offentliggörandet av en helhetsbild av en produkt enligt artikel 11.1 och 11.2 första meningen i förordning (EG) nr 6/20021 ge upphov till en oregistrerad gemenskapsformgivning avseende enskilda delar av produkten?

Om fråga 1 besvaras jakande:

Vilket rättsligt bedömningskriterium ska tillämpas inom ramen för prövningen av särprägeln enligt artikel 4.2 b och artikel 6.1 i förordning (EG) nr 6/2002 vid fastställandet av helhetsintrycket för en beståndsdel som infogas i en sammansatt produkt, såsom exempelvis en del av en fordonskaross? Får hänsyn härvid tas till huruvida beståndsdelens utseende, ur en kunnig användares perspektiv, inte helt går förlorat i den sammansatta produktens utseende, utan att det uppvisar en viss självständighet och samstämmighet som gör det möjligt att fastställa ett estetiskt helhetsintryck som är oberoende av det sammanlagda utseendet?

____________

1     Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1).