Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin (Германия), постъпило на 6 март 2020 г. — ExxonMobil Production Deutschland GmbH/Федерална република Германия, представлявана от Федерална агенция за околната среда

(Дело C-126/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Berlin

Страни в главното производство

Жалбоподател: ExxonMobil Production Deutschland GmbH

Ответник: Федерална република Германия, представлявана от Федерална агенция за околната среда

Преюдициални въпроси

1.    Става ли въпрос при отделения от газовата смес в атмосферата CO2 при пречистването на природен газ (под формата на киселинен газ) в т.нар. процес на Клаус чрез отделяне на съдържащия се в природния газ CO2, за такива емисии, които по смисъла на член 3, буква з), първо изречение от Решение 2011/278/EС1 на Комисията са резултат от посочения в член 3, буква з), подточка v) процес?

2.    Могат ли по смисъла на член 3, буква з), първо изречение от Решение 2011/278/EС на Комисията CO2-емисии да бъдат „резултат“ от процес, при който съдържащият се в суровината CO2 се отделя в атмосферата, без поради протичащия при това процес да възниква допълнително въглероден диоксид, или тази разпоредба императивно изисква отделеният в атмосферата CO2 да се образува за първи път като резултат от процеса?

3.    „Използва“ ли се по смисъла на член 3, буква з), подточка v) от Решение 2011/278/EС на Комисията съдържаща въглерод суровина, когато при т.нар. процес на Клаус съществуващият в природата природен газ се използва за производството на сяра и при това съдържащият се в природния газ въглероден диоксид се отделя в атмосферата, без съдържащият се в природния газ въглероден диоксид да участва в протичащата в рамките на процеса химична реакция, или понятието „използване“ императивно изисква въглеродът да участва в протичащата химична реакция, респективно дори да е необходим за нея?

4.    При утвърдителен отговор на първите три въпроса:

Ако инсталация, за която важи задължението за търговия с емисии, изпълнява както условията на фактическия състав за формиране на подинсталация с топлинен показател, така и условията на фактическия състав за формиране на подинсталация с технологични емисии, по кой показател се извършва разпределението на безплатни квоти за емисии. Има ли предимство правото на разпределение по топлинен показател пред правото на разпределение по технологични емисии, или правото на разпределение по технологични емисии поради специфичност има приоритет пред топлинния и горивния показател?

5.    При утвърдителен отговор на първите четири въпроса:

Могат ли правата за разпределяне на повече квоти за безплатни емисии за третия период на търговия след края на третия период на търговия да бъдат удовлетворени с права от четвъртия период на търговия, ако съществуването на такива права за разпределяне подлежи на установяване по съдебен ред едва след края на третия период на търговия или правата за разпределяне, по които не е постановено решение, се погасяват в края на третия период на търговия?

____________

1 Решение на Комисията от 27 април 2011 година за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти за емисии съгласно член 10а от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 130, 2011 г., стр. 1).