Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Berlin (Německo) dne 6. března 2020 – ExxonMobil Production Deutschland GmbH v. Spolková republika Německo, zastoupená Umweltbundesamt

(Věc C-126/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Berlin

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: ExxonMobil Production Deutschland GmbH

Žalovaná: Spolková republika Německo, zastoupená Umweltbundesamt

Předběžné otázky

Jedná se v případě CO2, který se do atmosféry uvolňuje z plynné směsi při zpracování zemního plynu (ve formě kyselého plynu) v tzv. „Clausově procesu“, při němž se oddělí CO2, který je součástí zemního plynu, o takové emise, které ve smyslu čl. 3 písm. h) první věty rozhodnutí Komise 2011/287/EU1 vznikají z procesu uvedeného v čl. 3 písm. h) bodu v)?

Mohou ve smyslu čl. 3 písm. h) první věty rozhodnutí Komise 2011/287/EU „vzniknout“ emise CO2 z postupu, při němž je CO2, který je součástí suroviny, uvolněn do atmosféry, aniž z tohoto procesu vznikne mimo jiného další CO2, anebo toto ustanovení nezbytně vyžaduje, aby CO2 uvolněný do atmosféry vznikl poprvé teprve jako výsledek tohoto procesu?

Dochází ve smyslu čl. 3 písm. h) bodu v) rozhodnutí Komise 2011/287/EU k „použití“ suroviny s obsahem uhlíku, pokud se při takzvaném „Clausově procesu“ použije k výrobě síry zemní plyn z přírodních zdrojů a přitom se do atmosféry uvolní CO2 nacházející se v zemním plynu, aniž by byl přítomen při chemické reakci probíhající při tomto procesu, anebo pojem „použití“ nezbytně vyžaduje, aby uhlík byl přítomen při probíhající chemické reakci, resp. byl dokonce pro tuto reakci nezbytný?

V případě kladné odpovědi na otázky 1 až 3:

Pokud zařízení podléhající povinnému režimu obchodování s povolenkami na emise splňuje podmínky pro vytvoření dílčího zařízení s referenční úrovní tepla i podmínky pro vytvoření dílčího zařízení pro emise z procesů, podle jaké referenční úrovně se uskuteční přidělování bezplatných povolenek na emise? Má přednost nárok na přidělení povolenek podle referenční úrovně tepla před nárokem na přidělení podle emisí z procesů, anebo má nárok na přidělení povolenek podle emisí z procesů podle zásady speciality přednost před nárokem na přidělení podle referenční úrovně tepla a referenční úrovně paliva?“

V případě kladné odpovědi na otázky 1 až 4:

Mohou být nároky na vícenásobné přidělení bezplatných povolenek na emise pro třetí obchodovací období splněny po konci třetího období obchodování s povolenkami na emise čtvrtého obchodovacího období, pokud existence takového nároku na přidělení povolenek se soudním rozhodnutím určí až po uplynutí třetího obchodovacího období, nebo ještě nevyčerpané nároky na přidělení povolenek zanikají s koncem třetího období obchodování?

____________

1 Rozhodnutí Komise ze dne 27. dubna 2011, kterým se stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (Úř. věst. 2011, L 130, s. 1).