Language of document :

2020 m. kovo 6 d. Verwaltungsgericht Berlin (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ExxonMobil Production Deutschland GmbH / Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama Umweltbundesamt

(Byla C-126/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Berlin

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėja: ExxonMobil Production Deutschland GmbH

Atsakovė: Vokietijos Federacinė Respublika, atstovaujama Umweltbundesamt

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar per vadinamąjį Klauso procesą, kai apdorojant gamtines dujas (rūgščiųjų dujų pavidalu) iš dujų mišinio atskiriamas CO2, natūraliai esantis gamtinių dujų sudėtyje, į atmosferą išskirtas CO2 yra emisija, kuri, kaip tai suprantama pagal Komisijos sprendimo 2011/278/ES1 3 straipsnio h punkto pirmą sakinį, atsiranda dėl šio sprendimo 3 straipsnio h punkto v papunktyje numatyto proceso?

2.     Ar pagal Komisijos sprendimo 2011/278/ES 3 straipsnio h punkto pirmą sakinį išmetamas CO2 gali būti „rezultatas“ proceso, per kurį žaliavoje esantis CO2 fiziškai atskiriamas iš dujų mišinio ir išleidžiamas į atmosferą, tačiau per šį procesą papildomo anglies dioksido nesusidaro, ar pagal šią teisės normą yra privalomai reikalaujama, kad į atmosferą išleidžiamas CO2 pirmiausia atsirastų kaip proceso rezultatas?

3.     Ar pagal Komisijos sprendimo 2011/278/ES 3 straipsnio h punkto v papunktį yra „naudojama“ anglies turinti žaliava, jeigu per vadinamąjį Klauso procesą natūraliai randamos gamtinės dujos, naudojamos sierai gaminti, išleidžiant gamtinėse dujose esantį CO2 į atmosferą, kai gamtinėse dujose esantis CO2 nedalyvauja per procesą vykstančioje cheminėje reakcijoje, ar sąvoka „naudojimas“ reiškia, kad anglis privalo dalyvauti vykstančioje cheminėje reakcijoje arba būti jai būtina?

4.     Jeigu į pirmąjį–trečiąjį klausimus būtų atsakyta teigiamai:

    Jeigu įrenginys, dėl kurio taikoma šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos pareiga, atitinka ir su šilumos santykiniu taršos rodikliu susijusiai įrenginio technologinio proceso daliai keliamus reikalavimus, ir su procese išsiskiriančiomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis susijusiai įrenginio technologinio proceso daliai keliamus reikalavimus, pagal kurį santykinį taršos rodiklį yra nemokamai skiriami apyvartiniai taršos leidimai? Ar pirmenybę turi pagal šilumos santykinį taršos rodiklį skiriami apyvartiniai taršos leidimai, ar pagal procese išsiskiriančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų santykinį taršos rodiklį skiriami apyvartiniai taršos leidimai turi pirmenybę prieš kitus santykinius taršos rodiklius todėl, kad jie yra specialūs?

5.     Jeigu į pirmąjį–ketvirtąjį klausimus būtų atsakyta teigiamai:

    Ar teisė į papildomus nemokamus apyvartinius taršos leidimus trečiajam prekybos laikotarpiui gali būti įgyvendinta, šiam laikotarpiui pasibaigus, suteikiant ketvirtojo prekybos laikotarpio leidimus, jeigu tokia teisė į leidimus teismo sprendimu pripažįstama jau pasibaigus trečiajam prekybos laikotarpiui, ar, trečiajam prekybos laikotarpiui pasibaigus, neišnaudoti apyvartiniai taršos leidimai išnyksta?

____________

1 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimas 2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės (OL L 130, 2011, p. 1).