Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 6. martā iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) – ExxonMobil Production Deutschland GmbH/Bundesrepublik Deutschland, kuru pārstāv Umweltbundesamt

(Lieta C-126/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Berlin

Pamatlietas puses

Prasītāja: ExxonMobil Production Deutschland GmbH

Atbildētāja: Bundesrepublik Deutschland, kuru pārstāv Umweltbundesamt

Prejudiciālie jautājumi

Vai saistībā ar dabasgāzes (skābas gāzes formā) pārstrādi t.s. Klausa procesā, atdalot dabasgāzē esošo CO2 no gāzu maisījuma, atmosfērā izdalītā CO2 gadījumā runa ir par tādām emisijām, kas Komisijas Lēmuma 2011/278/ES 1 3. panta h) punkta pirmā teikuma izpratnē rodas 3. panta h) punkta v) apakšpunktā minētajā procesā?

Vai Komisijas Lēmuma 2011/278/ES 3. panta h) punkta pirmā teikuma izpratnē CO2 emisijas var rasties tāda procesa “rezultātā”, kurā izejmateriālā esošais CO2 tiek nodalīts no gāzu maisījuma un tiek izdalīts atmosfērā, šajā ziņā notiekošajā procesā paralēli nerodoties papildu CO2, vai arī šīs tiesību normas obligāts priekšnoteikums ir tāds, ka atmosfērā izdalītais CO2 kā procesa rezultāts rodas pirmo reizi?

Vai Komisijas Lēmuma 2011/278/ES 3. panta h) punkta v) apakšpunkta izpratnē tiek “izmantots” oglekli saturošs izejmateriāls, ja dabasgāze, kas ir dabiski sastopama t.s. Klausa procesā, tiek izmantota sēra ražošanai un tādējādi dabasgāzē esošais CO2 tiek izdalīts atmosfērā, dabasgāzē esošajam CO2 nepiedaloties ķīmiskajā reakcijā, kas norisinās procesa laikā, vai arī jēdziena “izmantošana” obligāts priekšnoteikums ir tāds, ka ogleklis piedalās notiekošajā ķīmiskajā reakcijā vai pat ir nepieciešams, lai tā notiktu?

Gadījumā, ja atbilde uz pirmo līdz trešo jautājumu ir apstiprinoša:

Ja iekārta, uz kuru attiecas emisiju kvotu tirdzniecības pienākums, atbilst gan normas sastāva pazīmēm, kas raksturo siltuma līmeņatzīmes apakšiekārtu, gan normas sastāva pazīmēm, kuras raksturo procesa emisiju apakšiekārtu, atbilstoši kādai līmeņatzīmei tiek veikta bezmaksas emisiju kvotu piešķiršana? Vai tiesības uz kvotu piešķiršanu, izmantojot siltuma līmeņatzīmi, ir prioritāras attiecībā pret tiesībām uz kvotu piešķiršanu par procesa emisijām, vai arī tiesības uz kvotu piešķiršanu par procesa emisijām, ņemot vērā to speciālo raksturu, ir prioritāras attiecībā pret siltuma līmeņatzīmi un kurināmā līmeņatzīmi?

Gadījumā, ja atbilde uz pirmo līdz ceturto jautājumu ir apstiprinoša:

Vai prasījumus par papildu bezmaksas emisijas kvotu piešķiršanu trešajā tirdzniecības laikposmā pēc trešā tirdzniecības laikposma beigām var apmierināt kopā ar kvotām par ceturto tirdzniecības laikposmu, ja šādu kvotu piešķiršanas tiesību esamība tiesas ceļā tiek atzīta tikai pēc trešā tirdzniecības laikposma beigām, vai arī vēl neapmierināti piešķiršanas prasījumi zaudē spēku ar trešā tirdzniecības laikposma beigām?

____________

1 Komisijas Lēmums (2011. gada 27. aprīlis), ar kuru visā Savienībā nosaka pagaidu noteikumus saskaņotai bezmaksas emisiju kvotu sadalei atbilstoši 10.a pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/87/EK (OV 2011, L 130, 1. lpp.).