Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin (Nemecko) 6. marca 2020 – ExxonMobil Production Deutschland GmbH/Bundesrepublik Deutschland, v zastúpení Umweltbundesamt

(vec C-126/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: ExxonMobil Production Deutschland GmbH

Žalovaná: Bundesrepublik Deutschland, v zastúpení Umweltbundesamt

Prejudiciálne otázky

1.    Považuje sa CO2, ktorý sa do ovzdušia uvoľňuje pri spracovaní zemného plynu (v podobe kyslého plynu) v takzvanom Clausovom procese, pri ktorom sa CO2 ako prirodzená súčasť zemného plynu oddelí zo zlúčeniny, o takú emisiu, ktorá v zmysle článku 3 písm. h) prvej vety rozhodnutia Komisie 2011/278/EÚ1 vyplýva z procesov uvedených v článku 3 písm. h) bode v)?

2.    Môžu v zmysle článku 3 písm. h) prvej vety rozhodnutia Komisie 2011/278/EÚ „vyplývať“ emisie CO2 z procesu, pri ktorom sa CO2, ktorý sa v prirodzenej podobe nachádza v surovine, uvoľní do ovzdušia, pričom v rámci prebiehajúceho procesu nedochádza k vzniku ďalšieho CO2 alebo si toto ustanovenie nevyhnutne vyžaduje, aby CO2, ktorý sa uvoľňuje do ovzdušia, vznikol po prvýkrát až ako výsledok procesu?

3.    Dochádza v zmysle článku 3 písm. h) bodu v) rozhodnutia Komisie 2011/278/EÚ k „použitiu“ suroviny s obsahom uhlíka, keď sa v rámci takzvaného Clausovho procesu použije zemný plyn z prírodných zdrojov pri výrobe síry, a v tejto súvislosti sa do ovzdušia uvoľní CO2, ktorý je prirodzenou súčasťou zemného plynu, pričom CO2 sa ako prirodzená súčasť zemného plynu nepodieľa na chemickej reakcii, ku ktorej dochádza pri procese alebo si pojem „použitie“ nevyhnutne vyžaduje, aby sa uhlík podieľal na prebiehajúcej chemickej reakcii, resp. aby bol pre túto reakciu dokonca potrebný?

4.    V prípade, že odpoveď na prvú až tretiu prejudiciálnu otázku je kladná:

Ak zariadenie, ktoré patrí do systému povinného obchodovania s emisiami spĺňa jednak požiadavky pre pridelenie podzariadeniu spojenému s referenčným štandardom tepla a jednak požiadavky pre pridelenie podzariadeniu spojenému s emisiami z procesov, ktorý z týchto štandardov sa má uplatniť pri prideľovaní bezplatných emisných kvót? Má nárok na pridelenie podľa referenčného štandardu tepla prednosť pred nárokom na pridelenie podľa emisií z procesov alebo má nárok na pridelenie podľa emisií z procesov z dôvodu špeciality prednosť pred referenčným štandardom tepla a referenčným štandardom spaľovania?

5.    V prípade, ak je odpoveď na prvú až štvrtú prejudiciálnu otázku kladná:

Môžu byť nároky na pridelenie vyššieho počtu bezodplatných emisných kvót pre tretie obdobie obchodovania splnené na konci tretieho obdobia obchodovania kvótami štvrtého obdobia obchodovania, ak existencia takéhoto nároku na pridelenie sa súdnym rozhodnutím určí až po uplynutí tretieho obdobia obchodovania, alebo ešte nesplnené nároky na pridelenie zanikajú s koncom tretieho obdobia obchodovania?

____________

1 Rozhodnutie Komisie 2011/278/EÚ z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii (Ú. v. EÚ L 130, 2011, s. 1).