Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odočbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 6. marca 2020 - ExxonMobil Production Deutschland GmbH/Bundesrepublik Deutschland, ki jo zastopa Umweltbundesamt

(Zadeva C-126/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Berlin

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: ExxonMobil Production Deutschland GmbH

Tožena stranka: Bundesrepublik Deutschland, ki jo zastopa Umweltbundesamt

Vprašanja za predhodno odločanje

1. Ali CO2, ki se sprošča v ozračje pri predelavi zemeljskega plina (v obliki kislega plina) s tako imenovanim Clausovim procesom z izločanjem CO2, ki je sestavina zemeljskega plina, iz mešanice plinov, predstavlja emisije, ki v smislu člena 3(h), prvi stavek, Sklepa Komisije 2011/278/EU1 nastanejo zaradi procesa, opredeljenega v členu 3(h), točka (v)?

2. Ali emisije CO2, ki je sestavina surovine in se sprosti v ozračje v procesu, v katerem ne nastaja dodatni CO2, nastanejo v smislu člena 3(h), prvi stavek, Sklepa Komisije 2011/278/EU „zaradi“ procesa ali pa se v skladu s to določbo izrecno zahteva, da mora CO2, ki se sprošča v ozračje, prvič nastati šele kot rezultat tega procesa?

3. Ali se „uporablja“ surovina, ki vsebuje ogljik, v smislu člena 3(h), točka (v), Sklepa Komisije 2011/278/EU, če se v tako imenovanem Clausovem procesu za proizvodnjo žvepla uporablja naravni zemeljski plin in se pri tem v ozračje sprošča CO2, ki je sestavina zemeljskega plina, pri čemer ta CO2 ne sodeluje pri kemijski reakciji, ki se odvija v tem procesu, ali pa se za „uporabo“ zahteva obvezno sodelovanje ogljika v kemijski reakciji, oziroma da je zanjo nujen?

4. Če je odgovor na prva tri vprašanja pritrdilen:

na podlagi katere referenčne vrednosti se brezplačno dodelijo pravice do emisije, če naprava, za katero velja obveznost trgovanja z emisijami, izpolnjuje tako pogoje za to, da tvori podnapravo z referenčno vrednostjo za toploto, kot tudi pogoje za to, da tvori podnapravo z emisijami iz proizvodnih procesov? Ali ima dodelitev na podlagi referenčne vrednosti za toploto prednost pred emisijami iz proizvodnih procesov ali pa ima dodelitev na podlagi emisij iz proizvodnih procesov zaradi načela specialnosti prednost pred referenčno vrednostjo za toploto in referenčno vrednostjo za gorivo?

5. Če je odgovor na vprašanja pod točkami od ena do štiri pritrdilen:

Ali je mogoče pravice do dodatne dodelitve brezplačnih pravic do emisije za tretje trgovalno obdobje po koncu tretjega trgovalnega obdobja uveljaviti s pravicami četrtega trgovalnega obdobja, če se upravičenost do take dodelitve po sodni poti ugotovi šele po izteku tretjega trgovalnega obdobja, ali pa s koncem tretjega trgovalnega obdobja pravice do dodelitve, ki še niso bile uveljavljene, prenehajo veljati?

____________

1 Sklep Komisije 2011/278/EU z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL 2011, L 130, str. 1).