Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Berlin (Tyskland) den 6 mars 2020 – ExxonMobil Production Deutschland GmbH mot Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Umweltbundesamt

(Mål C-126/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Berlin

Parter i det nationella målet

Klagande: ExxonMobil Production Deutschland GmbH

Motpart: Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Umweltbundesamt

Tolkningsfrågor

1. Är de utsläpp av koldioxid i atmosfären som sker i samband med bearbetning av naturgas (i form av sur gas) genom den så kallade Claus-processen, där koldioxid som naturligt ingår i naturgasen avskiljs från gasblandningen, att anse som utsläpp vilka i den mening som avses i artikel 3 h första meningen i kommissionens beslut 2011/278/EU1 härrör från det förfarande som avses i artikel 3 h punkt v?

2. Kan koldioxidutsläpp i den mening som avses i artikel 3 h första meningen i kommissionens beslut 2011/278/EU ”härröra” från ett förfarande, i vilket koldioxid som förekommer naturligt i naturresursen släpps ut i atmosfären, utan att någon ytterligare koldioxid uppstår genom förfarandet? Eller är det en tvingande förutsättning enligt denna bestämmelse att den koldioxid som släpps ut i atmosfären måste ha uppstått först som ett resultat av förfarandet?

3. Föreligger det ”användning” av råmaterial som innehåller kol i den mening som avses i artikel 3 h v i kommissionens beslut 2011/278, när naturgas i sitt ursprungstillstånd används för svavelproduktion i Claus-processen och i naturgasen naturligt förekommande koldioxid därvid släpps ut i atmosfären utan att ha medverkat i den kemiska reaktion som äger rum under förfarandet? Eller innebär begreppet ”användning” att det är en tvingande förutsättning att kolet måste ha medverkat i den kemiska reaktionen eller till och med ha varit nödvändigt för reaktionen?

4. För det fall att frågorna 1–3 besvaras jakande:

Enligt vilket riktmärke ska tilldelningen av gratis utsläppsrätter ske när en utsläppshandelspliktig anläggning uppfyller både de materiella rekvisiten för att utgöra en delanläggning med värmeriktmärke och de materiella rekvisiten för att utgöra en delanläggning med processutsläpp? Har rätten att tilldelas utsläppsrätter på grundval av värmeriktmärket företräde framför rätten att tilldelas utsläppsrätter på grundval av processutsläpp, eller har rätten att tilldelas utsläppsrätter på grundval av processutsläpp företräde, i kraft av att denna grundval är mer specifik, framför rätten att tilldelas utsläppsrätter på grundval av värmeriktmärket och på grundval av bränsleriktmärket?

5. För det fall att frågorna 1–4 besvaras jakande:

Kan rätt till ytterligare gratis utsläppsrätter för den tredje handelsperioden efter utgången av den tredje handelsperioden ges genom den fjärde handelsperioden, om en sådan rätt till gratis tilldelning av utsläppsrätter fastställs rättsligt först efter utgången av den tredje handelsperioden, eller bortfaller rätten till ännu inte tilldelade utsläppsrätter vid utgången av den tredje handelsperioden?

____________

1 Kommissionens beslut av den 27 april 2011 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 130, 2011, s. 1).