Language of document :

Leedu Vabariigi 27. märtsil 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (teine koda) 22. jaanuari 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-19/18: Leedu versus komisjon

(kohtuasi C-153/20 P)

Kohtumenetluse keel: leedu

Pooled

Apellant: Leedu Vabariik (esindajad: R. Dzikoviš, K. Dieninis)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Tšehhi Vabariik

Apellandi nõuded

tühistada Üldkohtu 22. jaanuari 2020. aasta otsus kohtuasjas T-19/18: Leedu vs. komisjon, millega jäeti rahuldamata Leedu Vabariigi 19. jaanuari 2018. aasta hagiavaldus, millega paluti tühistada komisjoni 8. novembri 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/2014, mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames;

saata kohtuasi tagasi Üldkohtusse või lahendada kohtuasi apellatsioonkaebuses esitatud väiteid arvesse võttes ja teha lõplik otsus, millega tühistada komisjoni 8. novembri 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/2014, mille kohaselt Euroopa Liit ei rahasta teatavaid kulusid, mida liikmesriigid on kandnud Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) raames;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Leedu Vabariik palub Euroopa Kohtul tühistada Üldkohtu otsus kohtuasjas T-19/18 (edaspidi „vaidlustatud kohtuotsus“), tuginedes järgmistele väidetele:

1.    valesti on tõlgendatud määruse nr 65/20111 artikli 24 lõiget 1 ning täidetud ei ole kohtuotsuse põhjendamise kohustust, kuna vaidlustatud kohtuotsuse punktides 61–80 esitatud põhjendustes kriteeriumide kohta, millega kontrollitakse, kas taotlejad kvalifitseerusid VKEna, ei ole Üldkohus selgelt ja üheselt mõistetavalt esitanud oma otsustuse põhjendusi;

2.    rikutud on ELTL artikli 256 lõiget 2 ja õiguskindluse põhimõtet, kuna vaidlustatud kohtuotsuse punktides 81–90 võttis Üldkohus seoses riskiprojektideks liigitatud projektide järelevalve tõhususega teistsuguse seisukoha, kui seda on teinud Euroopa Kohus varasemates sarnastes kohtuasjades, ning valesti on hinnatud tõendeid, kuna vaidlustatud kohtuotsuse punktides 88-92 ei ole asjaolusid õigesti tuvastatud;

3.    valesti on tõlgendatud määruse nr 65/2011 artiklit 26 ning moonutatud on tõendeid, kuna vaidlustatud kohtuotsuse punktides 178–188 toodud Üldkohtu seisukohad sisaldavad vastuolususi, laiendades sellega põhjendamatult määruse nr 65/2011 artiklit 26, ning Üldkohus on vaidlustatud kohtuotsuse punktides 181 ja 191 teinud tõendite hindamisel vea;

4.    rikutud on ELTL artikleid 263 ja 256 ning valesti on hinnatud tõendeid, kuna vaidlustatud kohtuotsuse punktides 195–212 jättis Üldkohus kontrollimata, kas komisjoni teave projektidega kaasnevaid kulusid puudutavate kontrollide ebapiisavuse kohta on õige, usaldusväärne ja kooskõlaline, ning järelikult on komisjoni otsuse õiguspärasuse kontrollimisel eiratud eeskirju.

____________

1 Komisjoni 27. jaanuari 2011. aasta määrus (EL) nr 65/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 rakendamise üksikasjalikud eeskirjad seoses kontrollimenetluse rakendamisega ning nõuetele vastavusega maaelu arengu toetusmeetmete osas (ELT 2011, L 25, lk 8).