Language of document :

Žalba koju je 27. ožujka 2020. podnijela Republika Litva protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 22. siječnja 2020. u predmetu T-19/18, Litva protiv Komisije

(predmet C-153/20 P)

Jezik postupka: litavski

Stranke

Žalitelj: Republika Litva (zastupnici: R. Dzikovič, K. Dieninis)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Republika Češka

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda od 22. siječnja 2020. u predmetu T-19/18, Litva protiv Komisije, EU:T:2020:4 kojom je odbijena tužba Republike Litve od 19. siječnja 2018. za poništenje Provedbene odluke Komisije (EU) 2017/2014 оd 8. studenoga 2017. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR);

vrati predmet na ponovno odlučivanje Općem sudu ili odluči u predmetu s obzirom na žalbene razloge i donese konačnu presudu o poništenju Provedbene odluke Komisije (EU) 2017/2014 оd 8. studenoga 2017. o isključenju iz financiranja Europske unije određenih izdataka nastalih za države članice u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR);

naloži Europskoj komisiji snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Republika Litva traži od Suda da ukine presudu Općeg suda u predmetu T-19/18 (u daljnjem tekstu: pobijana presuda) i navodi sljedeće žalbene razloge:

pogrešno tumačenje članka 24. stavka 1. Uredbe br. 65/20111 i povreda obveze obrazlaganja zato što Opći sud, prilikom odlučivanja u točkama 61. do 80. pobijane presude o kriterijima koji su primijenjeni kako bi se odlučilo imaju li tužitelji status SME-ova, nije jasno i nedvosmisleno obrazložio svoje stajalište;

(2)    povreda članka 256. stavka 2. UFEU-a i načela pravne sigurnosti jer je u točkama 81. do 90. pobijane presude Opći sud prilikom odlučivanja o učinkovitosti nadzora rizičnih projekata zauzeo stajalište suprotno onome Suda Europske unije u prethodnim sličnim predmetima i pogrešno ocijenio dokaze, jer u točkama 88. do 92. pobijane presude nije točno utvrdio činjenice;

(3)    pogrešno tumačenje članka 26. Uredbe br. 65/2011 i iskrivljavanje dokaza zato što je Opći sud, prilikom odlučivanja u točkama 178. do 188. pobijane presude o kriterijima kvalitete za provjere na terenu, dao kontradiktorno obrazloženje i tako neopravdano proširio članak 26. Uredbe br. 65/2011, dok je u točkama 181. do 191. pobijane presude pogrešno ocijenio dokaze;

(4)    povreda članaka 263. i 256. UFEU-a i pogrešna ocjena dokaza jer u točkama 195. do 212. pobijane presude Opći sud nije provjerio jesu li Komisijine informacije o neadekvatnosti provjera troškova projekta bile točne, pouzdane i dosljedne, što predstavlja nedostatak u ocjeni zakonitosti Komisije odluke.

____________

1 Uredba Komisije (EU) br. 65/2011 od 27. siječnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 vezano uz primjenu postupaka kontrole, kao i uvjeta višestruke sukladnosti u vezi s mjerama ruralnog razvoja (SL 2011., L 25, str. 8.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 52., str. 289.)