Language of document :

2020 m. kovo 27 d. Lietuvos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. sausio 22 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) sprendimo byloje T-19/18, Lietuva prieš Komisiją

(Byla C-153/20 P)

Proceso kalba: lietuvių

Šalys

Apeliantė: Lietuvos Respublika, atstovaujama R. Dzikovič, K. Dieninis

Kitos proceso šalys: Europos Komisija, Čekijos Respublika

Apeliantės reikalavimai

1. Panaikinti 2020 m. sausio 22 d. Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-19/18, Lietuva prieš Komisiją, EU:T:2020:4, kuriuo jis atmetė 2018 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos ieškinį dėl Komisijos 2017 m. lapkričio 8 d. įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/2014 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) panaikinimo.

2. Grąžinti bylą nagrinėti Bendrajam Teismui arba pačiam išspręsti bylą dėl apeliaciniame skunde nurodytų pagrindų ir paskelbti galutinį sprendimą dėl Komisijos 2017 m. lapkričio 8 d. įgyvendinimo sprendimo (ES) 2017/2014 dėl valstybių narių patirtų tam tikrų išlaidų nefinansavimo Europos Sąjungos lėšomis iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) panaikinimo.

3. Priteisti iš Europos Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Lietuvos Respublika prašo panaikinti Bendrojo Teismo sprendimą T-19/18 (toliau – skundžiamas sprendimas) remdamasi šiais teisės pagrindais:

Reglamento Nr. 65/20111 24 straipsnio 1 dalies klaidingu aiškinimu ir pareigos motyvuoti teismo sprendimą nesilaikymu, nes Bendrasis Teismas skundžiamo sprendimo 61-80 punktuose pasisakydamas dėl kriterijų, taikomų siekiant nustatyti, ar pareiškėjai turėjo MVĮ statusą aiškiai ir nedviprasmiškai nepagrindė savo sprendimo motyvų;

SESV 256 straipsnio 2 dalies ir teisinio saugumo principo pažeidimu, nes skundžiamo sprendimo 81-90 punktuose Bendrasis Teismas dėl rizikos projektų stebėsenos veiksmingumo pasisakė priešingai nei Teisingumo Teismas ankstesnėse panašiose bylose, o taip pat klaidingu įrodymų vertinimu, nes skundžiamo sprendimo 88-92 punktuose neteisingai nustatė faktines aplinkybes;

Reglamento Nr. 65/2011 26 straipsnio klaidingu aiškinimu ir įrodymų iškraipymu, nes Bendrasis Teismas pasisakydamas dėl patikrinimų vietoje kokybės kriterijų skundžiamo sprendimo 178-188 punktuose pateikė prieštaringus motyvus, tuo nepagrįstai išplėsdamas Reglamento Nr. 65/2011 26 straipsnį, o skundžiamo sprendimo 181 ir 191 punktuose suklydo vertindamas įrodymus;

SESV 263 ir 256 straipsnių pažeidimu ir įrodymų klaidingu vertinimu, nes skundžiamo sprendimo 195-212 punktuose Bendrasis Teismas nepatikrino, ar Komisijos informacija dėl projektų išlaidų patikrinimų nepakankamumo buvo tiksli, patikima ir nuosekli, o tai yra Komisijos sprendimo teisėtumo kontrolės trūkumas.

____________

1 2011 m. sausio 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 65/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės, susijusios su paramos kaimo plėtrai priemonėmis

OL 2011, L 25, p. 8