Language of document :

Odvolanie podané 27. marca 2020: Litovská republika proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 22. januára 2020 vo veci T-19/18, Litovská republika/Komisia

(vec C-153/20 P)

Jazyk konania: litovčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Litovská republika (v zastúpení: R. Dzikovič, K. Dieninis)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Česká republika

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 22. januára 2020 vo veci Litva/Komisia (T-19/18), ktorým sa zamieta žaloba o zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/2014 z 8. novembra 2017, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), ktorú Litovská republika podala 19. januára 2018,

vrátiť vec Všeobecnému súdu alebo priamo rozhodnúť vo veci na základe dôvodov uvedených v odvolaní a vydať konečné o zrušení rozhodnutia vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/2014 z 8. novembra 2017, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV),

uložiť Európskej komisii povinnosť nahradiť trovy konania

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Litovská republika uvádza na podporu svojho návrhu na zrušenie rozsudku Všeobecného súdu prvého vo veci T-19/18 (ďalej len „napadnutý rozsudok“) tieto žalobné dôvody:

1.    Nesprávny výklad článku 24 ods. 1 nariadenia č. 65/20111 a nedostatok odôvodnenia, keďže vo svojich úvahách venovaných v bodoch 61 až 80 napadnutého rozsudku kritériám uplatňovaným na overenie kvality MSP žalobcov Všeobecný súd jasne a jednoznačne neuviedol dôvody svojho rozhodnutia.

2.    Porušenie článku 256 ods. 2 ZFEÚ a zásady právnej istoty, keďže Všeobecný súd v bodoch 81 až 90 napadnutého rozsudku, pokiaľ ide o účinnosť dohľadu nad projektmi klasifikovanými ako rizikové projekty, zaujal stanovisko odlišné od stanoviska Súdneho dvora v predchádzajúcich podobných veciach, ako aj nesprávne posúdenie dôkazov, pretože konštatovanie skutkových okolností v bodoch 88 až 92 napadnutého rozsudku je nepresné.

3.    Nesprávny výklad článku 26 nariadenia č. 65/2011 a skreslenie dôkazov, keďže úvahy venované v bodoch 178 až 188 napadnutého rozsudku kritériám hodnotenia kvality kontrol na mieste, obsahujú rozpory, čím sa neodôvodnene rozširuje uplatnenie článku 26 nariadenia č. 65/2011, a keďže v bodoch 181 a 191 napadnutého rozsudku sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho posúdenia dôkazov.

4.    Porušenie článkov 263 a 256 ZFEÚ a nesprávne posúdenie dôkazov, pretože Všeobecný súd v bodoch 195 až 212 napadnutého rozsudku neoveril, či informácie Komisie týkajúce sa nedostatočnosti kontrol výdavkov na projekty boli presné, spoľahlivé a koherentné, a keďže je kontrola zákonnosti rozhodnutia Komisie v dôsledku toho chybná.

____________

1     Nariadenie Komisie (EÚ) č. 65/2011 z 27. januára 2011, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka (Ú. v. EÚ L 25, 2011, s. 8)