Language of document :

Pritožba, ki jo je 27. marca 2020 vložila Republika Litva zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 22. januarja 2020 v zadevi T-19/18, Litva/Komisija

(Zadeva C-153/20 P)

Jezik postopka: litovščina

Stranki

Pritožnica: Republika Litva (zastopnika: R. Dzikovič, K. Dieninis)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija, Češka republika

Predlogi

razveljavitev sodbe Splošnega sodišča z dne 22. januarja 2020 v zadevi T-19/18 Litva/Komisija, EU:T:2020:4, s katero je bila zavrnjena tožba Republike Litve z dne 19. januarja 2018 za razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2017/2014 z dne 8. novembra 2017 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije;

Sodišče naj sodbo vrne v ponovno odločanje Splošnemu sodišču ali samo odloči na podlagi ugotovitev iz pritožbe in izda končno sodbo o razglasitvi ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2017/2014 z dne 8. novembra 2017 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Republika Litva Sodišču predlaga naj sodbo Splošnega sodišča v zadevi T-19/18 (v nadaljevanju: izpodbijana sodba) razveljavi na podlagi teh pritožbenih razlogov:

(1)    napačna razlaga člena 24(1) Uredbe št. 65/20111 in neizpolnitev obveznosti obrazložitve sodbe, ker Splošno sodišče ob presoji meril, ki se uporabijo za ugotovitev, ali so imeli prijavitelji status MSP, ki jo je opravilo v točkah od 61 do 80, ni jasno in nedvoumno navedlo razlogov za svojo odločitev;

(2)    kršitev člena 256(2) PDEU in načela pravne varnosti, ker je Splošno sodišče v točkah od 81 do 90 izpodbijane sodbe, ko je odločilo o učinkovitosti nadzora projektov z velikimi tveganji odstopilo od prakse Sodišča v podobnih primerih, ter napačna presoja dokazov, ker Splošno sodišče v točkah od 88 do 92 izpodbijane sodbe ni pravilno ugotovilo dejanskega stanja;

(3)    napačna razlaga člena 26 Uredbe št. 65/2011 in izkrivljanje jasnega pomena dokazov, ker je Splošno sodišče, ko je v točkah 178 in 188 izpodbijane sodbe odločilo o merilih za presojo kakovosti preverjanj na kraju samem, navedlo kontradiktorno obrazložitev in tako neupravičeno razširilo člen 26 Uredbe št. 65/2011, ter v točkah 181 in 191 izpodbijane sodbe napačno presodilo dokaze;

(4)    kršitev členov 263 in 256 PDEU ter napačna presoja dokazov, ker Splošno sodišče v točkah od 195 do 212 izpodbijane sodbe ni preverilo, ali je informacija Komisije, ki se nanaša na neustreznost preverjanja stroškov projekta, pravilna, zanesljiva in konsistentna, s čimer je bila storjena napaka pri presoji zakonitosti Sklepa Komisije.

____________

1 Uredba Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL 2011, L 25, str. 8).