Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Zalaegerszegi Járásbíróság (Ungarn) den 12. marts 2020 – straffesag mod LU

(Sag C-136/20)

Processprog: ungarsk

Den forelæggende ret

Zalaegerszegi Járásbíróság

Tiltalt i straffesagen

LU

Præjudicielle spørgsmål

Skal reglen i artikel 5, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2005/214/RIA 1 om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på bødestraffe, fortolkes således, at myndigheden i fuldbyrdelsesstaten ikke har nogen supplerende beføjelser til at nægte fuldbyrdelsen, såfremt udstedelsesstaten har angivet en af de i bestemmelsen opregnede former for adfærd, og at den derfor skal fuldbyrde?

Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende, kan myndigheden i fuldbyrdelsesstaten da gøre gældende, at den i udstedelsesstatens afgørelse angivne adfærd ikke stemmer overens med den adfærd, der er beskrevet i opregningen?

____________

1     EUT 2005, L 76, s. 16.