Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Zalaegerszegi Járásbíróság (Ungern) den 12 mars 2020 – brottmål mot LU

(Mål C-136/20)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Zalaegerszegi Járásbíróság

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

LU

Tolkningsfrågor

1)    Ska bestämmelsen i artikel 5.1 i rådets rambeslut 2005/214/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff1 , tolkas så att om den utfärdande medlemsstaten anger en av de beteendetyper som räknas upp i den bestämmelsen, så har myndigheten i den verkställande medlemsstaten inte något ytterligare utrymme för skönsmässig bedömning för att vägra verkställighet, utan ska verkställa [beslutet om bötesstraff]?

2)    Om föregående fråga ska besvaras nekande, får då myndigheten i den verkställande medlemsstaten göra gällande att det beteende som nämns i den utfärdande medlemsstatens beslut inte motsvarar det beteende som beskrivs i uppräkningen?

____________

1 EUT L 76, 2005, s. 16.