Language of document : ECLI:EU:C:2020:227


 


 Определение на Съда (шести състав) от 26 март 2020 г. —
Magnan/Комисия

(Дело C860/19 P)

„Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Искания за установяване на неправомерно бездействие, за обезщетение и за отмяна — Свободно движение на работници — Свобода при избор на професия — Споразумение между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Швейцария, от друга страна, относно свободното движение на хора — Частично явно недопустима и частично явно неоснователна жалба“

1.      Обжалване — Основания — Неуточнено твърдение за грешка при прилагане на правото — Основание, което не е точно изложено — Недопустимост

(член 256 ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда; член 168, параграф 1, буква г) от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 26 и 29)

2.      Обжалване — Основания — Нарушение на правна норма — Неправомерно бездействие на Комисията — Явна неоснователност на твърдението за наличието на основание — Отхвърляне

(член 17, параграф 1 ДЕС; членове 263 ДФЕС и 265 ДФЕС)

(вж. т. 38 и 39)

3.      Обжалване — Основания — Грешка при прилагане на правото, допусната от съдията по обезпечителното производство — Основания, чието посочване е отчасти явно недопустимо, отчасти явно безпредметно и отчасти явно неоснователно — Отхвърляне

(член 17, параграф 1 ДЕС; членове 256 ДФЕС и 265 ДФЕС; Споразумение ЕО—Швейцария относно свободното движение на хора)

(вж. т. 44 и 46—49)

4.      Обжалване — Основания — Грешка при прилагане на правото, допусната от съдията по обезпечителното производство — Основание, чието посочване е отчасти явно недопустимо и отчасти явно неоснователно — Отхвърляне

(член 256 ДФЕС)

(вж. т. 52—54)

5.      Обжалване — Основания — Грешка при прилагане на правото, допусната от съдията по обезпечителното производство — Непризнаване на безвиновна отговорност за Съюза — Основание, чието посочване е отчасти явно недопустимо и явно неоснователно — Отхвърляне

(членове 256 ДФЕС, 268 ДФЕС и 340 ДФЕС)

(вж. т. 57—59)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата като отчасти явно недопустима и отчасти явно неоснователна.

2)

Г‑н Nathaniel Magnan понася направените от него съдебни разноски.