Language of document : ECLI:EU:C:2020:227


 


 Postanowienie Trybunału (szósta izba) z dnia 26 marca 2020 r. –
Magnan/Komisja

(sprawa C860/19 P)

Odwołanie – Artykuł 181 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Skarga na bezczynność, skarga o odszkodowanie i skarga o stwierdzenie nieważności – Swobodny przepływ pracowników – Wolność wyboru zawodu – Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Szwajcarią, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób – Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne, a w części oczywiście bezzasadne

1.      Odwołanie – Zarzuty – Brak określenia podnoszonego naruszenia prawa – Zarzut nieprecyzyjny – Niedopuszczalność

[art. 256 TFUE; statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 58 akapit pierwszy; regulamin postępowania przed Trybunałem, art. 168 ust. 1 lit. d)]

(zob. pkt 26, 29)

2.      Odwołanie – Zarzuty – Naruszenie normy prawnej – Bezczynność Komisji – Zarzut oczywiście bezzasadny – Oddalenie

(art. 17 ust. 1 TUE; art. 263, 265 TFUE)

(zob. pkt 38, 39)

3.      Odwołanie – Zarzuty – Naruszenie prawa przez sędziego orzekającego w przedmiocie środków tymczasowych – Zarzuty w części oczywiście niedopuszczalne, w części oczywiście bezskuteczne i w części oczywiście bezzasadne – Oddalenie

(art. 17 ust. 1 TUE; art. 256, 265 TFUE; umowa WE–Szwajcaria w sprawie swobodnego przepływu osób)

(zob. pkt 44, 46–49)

4.      Odwołanie – Zarzuty – Naruszenie prawa przez sędziego orzekającego w przedmiocie środków tymczasowych – Zarzut w części oczywiście niedopuszczalny, a w części oczywiście bezzasadny – Oddalenie

(art. 256 TFUE)

(zob. pkt 52–54)

5.      Odwołanie – Zarzuty – Naruszenie prawa przez sędziego orzekającego w przedmiocie środków tymczasowych – Nieuznanie odpowiedzialności Unii – Zarzut w części oczywiście niedopuszczalny, a w części oczywiście bezskuteczny – Oddalenie

(art. 256, 268, 340 TFUE)

(zob. pkt 57–59)

Sentencja

1)

Odwołanie zostaje odrzucone w całości jako częściowo niedopuszczalne i częściowo jako oczywiście bezzasadne.

2)

Nathaniel Magnan pokrywa własne koszty.