Language of document : ECLI:EU:C:2020:442


 


 Определение на Съда (състав по допускането на обжалване) от 4 юни 2020 г. — Société des produits Nestlé/Amigüitos pets & life и EUIPO

(Дело C97/20 P)

„Обжалване — Марка на Европейския съюз — Допускане на обжалване — Член 170б от Процедурния правилник на Съда — Молба, в която не е доказано значението на съответния въпрос за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Недопускане на обжалване по делото“

1.      Обжалване — Режим на предварително допускане — Въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Тежест на доказване

(член 58а от Статута на Съда; член 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 13)

2.      Обжалване — Режим на предварително допускане — Молба за допускане на обжалване — Изисквания за форма — Обхват

(член 58а от Статута на Съда; членове 170а и 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 14—16)

3.      Обжалване — Режим на предварително допускане — Въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Молба за допускане на обжалване, в която не е доказано значението на въпроса — Недопускане

(член 58а от Статута на Съда; членове 170а и 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 17—19, 21 и 23—25)

4.      Обжалване — Режим на предварително допускане — Въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Противоречие с практиката на Съда — Молба за допускане на обжалване, в която не е доказано значението на въпроса — Недопускане

(член 58а от Статута на Съда; член 170а, параграф 1 и член 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 20)

5.      Обжалване — Режим на предварително допускане — Въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Контрол на Съда върху преценката на фактите и доказателствата — Изключване

(член 256, параграф 1 ДФЕС; член 58, първа алинея и член 58а от Статута на Съда; член 170а, параграф 1 и член 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 22)

Диспозитив

1)

Не допуска обжалване по делото.

2)

Société des produits Nestlé SA понася направените от него съдебни разноски.