Language of document :

Преюдициално запитване от Najvyšší súd Slovenskej republiky (Словакия), постъпило на 29 април 2020 г. — HYDINA SK s.r.o./Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

(Дело C-186/20)

Език на производството: словашки

Запитваща юрисдикция

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Страни в главното производство

Жалбоподател: HYDINA SK s.r.o.

Ответник: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Преюдициални въпроси

Трябва ли разпоредбата на съображение 25 от Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 година относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност1 — където се посочва, че „[п]редвидените в настоящия регламент срокове за предоставяне на информация следва да се тълкуват като максимални срокове, които не трябва да бъдат превишавани“ — да се тълкува в смисъл, че това са срокове, които не може да бъдат превишавани, а тяхното превишаване води до незаконосъобразност на спирането на данъчната ревизия?

Има ли последица (санкция) от неспазването на сроковете за осъществяване на международния обмен на информация, предвидени в Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 година относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност, за запитания и запитващия орган?

Може ли международният обмен на информация извън сроковете, определени в Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 година относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност, да се счита за незаконна намеса в правата на данъчнозадълженото лице?

____________

1 ОВ L 268, 2010 г., стр. 1.