Language of document :

Преюдициално запитване от Nejvyšší soud České republiky (Чешка република), постъпило на 24 април 2020 г. — VYSOČINA WIND a.s./Česká republika — Ministerstvo životního prostředí

(Дело C-181/20)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Nejvyšší soud České republiky

Страни в главното производство

Ищец: VYSOČINA WIND a.s.

Ответник: Česká republika — Ministerstvo životního prostředí

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 13 от Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)1 да се тълкува в смисъл, че не допуска налагането от държава членка на задължение за финансиране на разходите за събиране, третиране, повторна употреба, оползотворяване и екологосъобразно обезвреждане на ОЕЕО от фотоволтаични панели, пуснати на пазара преди 1 януари 2013 г., на потребителите вместо на производителите им?

При утвърдителен отговор на първия въпрос, има ли значение за оценката на предпоставките за отговорността на държавата членка за вредата, причинена на частноправен субект поради нарушаване на правото на Съюза, обстоятелството, както в главното производство, че държавата членка сама е определила правилата за финансиране на разходите за отпадъците от фотоволтаични панели още преди приемането на Директивата, по силата на която фотоволтаичните панели попадат в приложното поле на правото на Съюза, а производителите са задължени да поемат съответните разходи, включително по отношение на панелите, които са пуснати на пазара преди изтичането на срока за транспониране на Директивата (и самото приемане на уредба на равнището на правото на Съюза)?

____________

1 ОВ L 197, 2012 г., стр. 38.