Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Rotterdam (Alankomaat) on esittänyt 24.3.2020 – Stichting Rookpreventie Jeugd ym. v. Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(asia C-160/20)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank Rotterdam

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Stichting Rookpreventie Jeugd ym.

Vastaaja: Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Muu osapuoli: Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftakfabrikanten (VSK)

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin1 4 artiklan 1 kohtaan sisältyvä mittausmenetelmän määrittäminen sellaisten ISO-standardien perusteella, jotka eivät ole vapaasti saatavilla, SEUT 297 artiklan 1 kohdan (sekä asetuksen (EU) N:o 216/2013)2 ja näiden taustalla olevan avoimuusperiaatteen mukaista?

Onko ISO-standardeja 4387, 10315, 8454 ja 8243, joihin direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa viitataan, tulkittava ja sovellettava siten, että tulkittaessa ja sovellettaessa direktiivin 4 artiklan 1 kohtaa tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin päästömäärät on mitattava (ja varmistettava) säädettyä menetelmää käyttäen ja sen lisäksi nämä päästöt voidaan tai täytyy mitata (ja varmistaa) myös muulla tavalla ja muulla teholla?

a)    Onko direktiivin 4 artiklan 1 kohta ristiriidassa direktiivin lähtökohtien, direktiivin 4 artiklan 2 kohdan ja tupakoinnin torjuntaa koskevan WHO:n puitesopimuksen 5 artiklan 3 kohdan kanssa, koska tupakkateollisuus on osallistunut direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa mainittujen ISO-standardien laatimiseen?

b)    Onko direktiivin 4 artiklan 1 kohta ristiriidassa direktiivin lähtökohtien, SEUT 114 artiklan 3 kohdan, tupakoinnin torjuntaa koskevan WHO:n puitesopimuksen tavoitteen sekä perusoikeuskirjan 24 ja 35 artiklan kanssa, koska siinä säädetyssä mittausmenetelmässä ei mitata suodatinsavukkeiden päästöjä niiden tarkoituksen mukaisen käytön yhteydessä, sillä menetelmässä ei oteta huomioon sitä, että savukkeiden tarkoituksen mukaisen käytön yhteydessä tupakoijan huulet ja sormet sulkevat suodattimessa olevat tuuletusaukot suurelta osin?

a)    Mitä vaihtoehtoista mittausmenetelmää (ja varmistamismenetelmää) voidaan käyttää tai on käytettävä, jos unionin tuomioistuin

– vastaa kysymykseen 1 kieltävästi?

– vastaa kysymykseen 2 myöntävästi?

– vastaa kysymykseen 3a ja/tai kysymykseen 3b myöntävästi?

b)    Siinä tapauksessa, että unionin tuomioistuin ei voi vastata kysymykseen 4a: Onko niin, että jos käytettävissä ei väliaikaisesti ole mitään mittausmenetelmää, kyseessä on direktiivin 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tilanne?

____________

1 Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta 3.4.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/40/EU (EUVL 2014, L 127, s. 1).

2 Euroopan unionin virallisen lehden sähköisestä julkaisemisesta 7.3.2013 annettu neuvoston asetus (EU) N:o 216/2013 (EUVL 2013, L 69, s. 1).