Language of document :

2020 m. kovo 24 d. Rechtbank Rotterdam (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Stichting Rookpreventie Jeugd ir kt. / Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(Byla C-160/20)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rechtbank Rotterdam

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: Stichting Rookpreventie Jeugd ir kt.

Atsakovas: Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kita šalis: Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftakfabrikanten (VSK)

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2014/401 4 straipsnio 1 dalyje numatyto matavimo metodo grindimas ISO standartais, kurie nėra laisvai prieinami, atitinka SESV 297 straipsnio 1 dalį (ir Reglamentą (ES) Nr. 216/20132 ) ir skaidrumo principą, kuriuo ji grindžiama?

2.    Ar ISO standartai 4387, 10315, 8454 ir 8243, į kuriuos daroma nuoroda Direktyvos 2014/40 4 straipsnio 1 dalyje, turi būti aiškinami ir taikomi taip, kad aiškinant ir taikant direktyvos 4 straipsnio 1 dalį išsiskiriantys dervų, nikotino ir anglies monoksido kiekiai turi būti matuojami (ir tikrinami) ne tik taikant numatytą metodą, bet ir gali arba turi būti matuojami (ir tikrinami) kitokiu būdu ir intensyvumu?

3.    a)    Ar Direktyvos 2014/40 4 straipsnio 1 dalis prieštarauja šios direktyvos gairėms, jos 4 straipsnio 2 daliai ir PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 5 straipsnio 3 daliai dėl to, kad tabako pramonė dalyvavo nustatant direktyvos 4 straipsnio 1 dalyje nurodytas ISO normas?

    b)    Ar Direktyvos 2014/40 4 straipsnio 1 dalis prieštarauja šios direktyvos gairėms, SESV 114 straipsnio 3 daliai, PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos tikslui ir Chartijos 24 ir 35 straipsniams dėl to, kad taikant joje numatytą matavimo metodą matuojamas ne iš cigarečių su filtru išsiskiriančių medžiagų kiekis jas vartojant pagal numatytą paskirtį, nes taikant šį metodą neatsižvelgiama į filtre esančių ventiliacinių skylučių, kurias rūkantysis didžia dalimi užkemša lūpomis ir pirštais tokias cigaretes vartodamas pagal numatytą paskirtį, poveikį?

4.    a)    Koks alternatyvus matavimo metodas (ir tikrinimo metodas) gali arba turi būti naudojamas, jei Teisingumo Teismas:

    – į 1 klausimą atsakytų neigiamai?

į 2 klausimą atsakytų teigiamai?

į 3a klausimą ir (ar) 3b klausimą atsakytų teigiamai?

b)    Jeigu Teisingumo Teismas negalėtų pateikti atsakymo į 4a klausimą, ar tuo atveju, kai laikinai negali būti taikomas joks matavimo metodas, susidaro situacija, numatyta Direktyvos 2014/40 24 straipsnio 3 dalyje?

____________

1     2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB (OL L 127, 2014, p. 1).

2     2013 m. kovo 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 216/2013 dėl Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo (OL L 69, 2013, p. 1).