Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Rotterdam (Holandsko) 24. marca 2020 – Stichting Rookpreventie Jeugd a i./Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(vec C-160/20)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Rotterdam

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Stichting Rookpreventie Jeugd a i.

Žalovaný: Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ďalší účastník konania: Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftakfabrikanten (VSK)

Prejudiciálne otázky

Je právna úprava metód merania v článku 4 ods. 1 smernice 2014/401 podľa noriem ISO, ktoré nie sú voľne prístupné, zlučiteľná s článkom 297 ods. 1 ZFEÚ (a nariadenia [EÚ] č. 216/20132 ) a zásadou transparentnosti, na ktorej sa tieto ustanovenia zakladajú?

Majú sa normy ISO 4387, 10315, 8454 a 8243, na ktoré odkazuje článok 4 ods. 1 smernice 2014/40, vykladať v tom zmysle a uplatňovať tak, že v rámci výkladu a uplatňovania článku 4 ods. 1 tejto smernice sa emisie dechtu, nikotínu a oxidu uhoľnatého musia merať (a overovať) nielen podľa predpísanej metódy, ale sa môžu, resp. musia merať (a overovať) aj iným spôsobom a s inou intenzitou?

a)    Je článok 4 ods. 1 smernice 2014/40 v rozpore s normatívmi tejto smernice a jej článkom 4 ods. 2, ako aj článkom 5 ods. 3 Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku, pretože tabakový priemysel spolupôsobil pri vytváraní noriem ISO uvedených v článku 4 ods. 1 smernice 2014/40?

b)    Je článok 4 ods. 1 smernice 2014/40 v rozpore s normatívmi tejto smernice, článkom 114 ods. 3 ZFEÚ, účelom Rámcového dohovoru Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku, ako aj článkami 24 a 35 Charty, pretože metódou merania stanovenou v tomto článku nie je možné zmerať emisie cigariet s filtrom vznikajúce pri ich použití v súlade s určeným účelom, pretože pri tejto metóde nie sú zohľadnené účinky malých vetracích otvorov vo filtri, ktoré sú však pri ich použití cigariet v súlade s určeným účelom z väčšej časti zakryté perami a prstami fajčiara?

a)    Aká alternatívna metóda merania (a metóda overovania) sa môže, resp. musí uplatniť, ak Súdny dvor:

– na otázku 1 odpovie záporne?

– na otázku 2 odpovie kladne?

– na otázku 3a a/alebo otázku 3b odpovie kladne?

b)    Ak Súdny dvor nemôže odpovedať na otázku 4a: Nastáva situácia v zmysle článku 24 ods. 3 smernice 2014/40, ak by dočasne nemala byť k dispozícii žiadna metóda merania?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127, 2014, s. 1).

2 Nariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013 zo 7. marca 2013 o elektronickom uverejňovaní Úradného vestníka Európskej únie (Ú. v. EÚ L 69, 2013, s. 1).