Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Rotterdam (Nizozemska) 24. marca 2020 – Stichting Rookpreventie Jeugd in drugi/Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(Zadeva C-160/20)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank Rotterdam

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Stichting Rookpreventie Jeugd in drugi

Tožena stranka: Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Druga stranka v postopku: Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftakfabrikanten (VSK)

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je oblikovanje merilne metode iz člena 4(1) Direktive1 na podlagi standardov ISO, ki niso prosto dostopni, v skladu s členom 297(1) PDEU (in Uredbo (EU) št. 216/20132 ) in z načelom preglednosti, na katerem temelji?

Ali je treba standarde ISO 4387, 10315, 8454 in 8243, na katere napotuje člen 4(1) Direktive, razlagati in uporabljati tako, da je treba v okviru razlage in uporabe člena 4(1) Direktive emisije katrana, nikotina in ogljikovega monoksida meriti (in preverjati) ne le s predpisano metodo, ampak da je mogoče ali treba te emisije meriti (in preverjati) tudi na drug način in z drugo intenzivnostjo?

a) Ali je člen 4(1) Direktive v nasprotju s temeljnimi cilji Direktive in s členom 4(2) Direktive ter členom 5(3) Okvirne konvencije SZO za nadzor nad tobakom, ker je tobačna industrija sodelovala pri določitvi standardov ISO, navedenih v členu 4(1) Direktive?

b) Ali je člen 4(1) Direktive v nasprotju s temeljnimi cilji Direktive, členom 114(3) PDEU, namenom Okvirne konvencije SZO za nadzor nad tobakom ter členoma 24 in 35 Listine, ker se z merilno metodo, ki je predpisana v njem, ne merijo emisije cigaret s filtrom pri predvideni uporabi, ker se pri tej metodi ne upošteva učinek ventilacijskih luknjic v filtru, ki jih pri običajni uporabi kadilec z usti in prsti večinoma zapre?

a) Katero alternativo merilno metodo (in metodo preverjanja) je mogoče ali treba uporabiti, če bo Sodišče:

na prvo vprašanje odgovorilo nikalno?

na drugo vprašanje odgovorilo pritrdilno?

na vprašanje 3a in/ali vprašanje 3b odgovorilo pritrdilno?

b) Če Sodišče ne bo moglo odgovoriti na vprašanje 4a: ali gre, če ne bi bilo na voljo nobene merilne metode, za položaj iz člena 24(3) Direktive?

____________

1     Direktiva 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES (UL 2014, L 127, str. 1)

2     Uredba Sveta z dne 7. marca 2013 o elektronski izdaji Uradnega lista Evropske unije (UL 2013, L 69, str. 1).