Language of document :

Преюдициално запитване от Administratīvā apgabaltiesa (Латвия), постъпило на 14 април 2020 г. — SIA SS/Valsts ieņēmumu dienests

(Дело C-175/20)

Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Administratīvā apgabaltiesa

Страни в главното производство

Жалбоподател: SIA SS

Ответник: Valsts ieņēmumu dienests

Преюдициални въпроси

Трябва ли изискванията, определени в Общия регламент относно защитата на данните1 , да се тълкуват в смисъл, че искане за предоставяне на информация, отправено от Данъчна администрация, като разглежданото в случая, с което се иска предоставяне на информация, съдържаща значителен обем лични данни, следва да спазва изискванията, определени в Общия регламент относно защитата на данните (по-специално в член 5, параграф 1 от него)?

Трябва ли изискванията, определени в Общия регламент относно защитата на данните, да се тълкуват в смисъл, че Данъчна администрация може да се отклони от разпоредбата на член 5, параграф 1 от посочения регламент, дори когато действащата в Република Латвия правна уредба не предоставя такова правомощие на тази администрация?

Може ли да се счита, при тълкуване на изискванията, определени в Общия регламент относно защитата на данните, че е налице легитимна цел, която може да обоснове задължението, наложено чрез искане за предоставяне на информация като разглежданото в случая, да се предоставят всички искани данни в неограничен обем и неограничен период от време, без да се определи дата на изтичане на срока за изпълнението на искането за предоставяне на информация?

Може ли да се счита, при тълкуване на изискванията, определени в Общия регламент относно защитата на данните, че е налице легитимна цел, която може да обоснове задължението, наложено чрез искане за предоставяне на информация като разглежданото в случая, да се предоставят всички искани данни, дори когато в искането за предоставяне на информация не се посочва (или се посочва непълно) целта на разкриване на информацията?

Може ли да се счита, при тълкуване на изискванията, определени в Общия регламент относно защитата на данните, че е налице легитимна цел, която може да обоснове задължението, наложено чрез искане за предоставяне на информация като разглежданото в случая, да се предоставят всички искани данни, дори когато на практика това се отнася до абсолютно всички лица, публикували обяви в секция „Леки автомобили“ на даден портал?

Какви критерии следва да се прилагат, за да се провери дали Данъчна администрация, действаща като администратор, гарантира надлежно, че обработването на данни (включително получаването на информацията) е в съответствие с изискванията, определени в Общия регламент относно защитата на данни?

Какви критерии следва да се прилагат, за да се провери дали искане за предоставяне на информация като разглежданото в случая е надлежно обосновано и засяга само отделни случаи?

Какви критерии следва да се прилагат, за да се провери дали обработването на лични данни се извършва в необходимата степен и по начин, който е съвместим с изискванията, определени в Общия регламент относно защитата на данните?

Какви критерии следва да се прилагат, за да се провери дали Данъчна администрация, действаща като администратор, гарантира съответствието на обработването на данни с изискванията, определени в член 5, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните (проактивна отговорност)?

____________

1    Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (OB L 119, 2016 г., стр. 1).